Kto nie nosi nieba w sobie, darmo go szuka w całym wszechświecie.


kto-nie-nosi-nieba-w-sobie-darmo-go-szuka-w-całym-wszechświecie
otto ludwigktonienosiniebasobiedarmogoszukacałymwszechświeciekto nienie nosinosi niebanieba ww sobiedarmo gogo szukaszuka ww całymcałym wszechświeciekto nie nosinie nosi niebanosi nieba wnieba w sobiedarmo go szukago szuka wszuka w całymw całym wszechświeciekto nie nosi niebanie nosi nieba wnosi nieba w sobiedarmo go szuka wgo szuka w całymszuka w całym wszechświeciekto nie nosi nieba wnie nosi nieba w sobiedarmo go szuka w całymgo szuka w całym wszechświecie

Kto kochając nie szuka miłości dla własnych celów, kto jest najbardziej sobą wtedy, gdy jest najgłębiej drugim, czyjej duszy nie skaziła żadna sztuczność i wymuszoność, kto jest dość silny i dość pierwotny, aby oddać się całym sobą; kto na drodze swego życia spotkał takiego człowieka - ten żył naprawdę.Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie; Nie znajdzie Boga, kto go szuka tylko w niebie.Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie Nie znajdzie Boa, kto go szuka tylko w niebie.Kto idzie na pustynię, ten nie szuka tam chleba, lecz niesie w sobie głód za czymś większym.Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.Kto kocha, jest cierpliwy i łaskawy, kto kocha, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Kto kocha, okazuje szacunek, nie szuka własnej korzyści, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego.