Kto nie patrzy na życie jako na samounicestwiającą się iluzję, tkwi jeszcze sam w życiu.


kto-nie-patrzy-na-życie-jako-na-samounicestwiającą-ę-iluzję-tkwi-jeszcze-sam-w-życiu
novalisktoniepatrzynażyciejakosamounicestwiającąsięiluzjętkwijeszczesamżyciukto nienie patrzypatrzy nana życieżycie jakojako nana samounicestwiającąsamounicestwiającą sięsię iluzjętkwi jeszczejeszcze samsam ww życiukto nie patrzynie patrzy napatrzy na życiena życie jakożycie jako najako na samounicestwiającąna samounicestwiającą sięsamounicestwiającą się iluzjętkwi jeszcze samjeszcze sam wsam w życiukto nie patrzy nanie patrzy na życiepatrzy na życie jakona życie jako nażycie jako na samounicestwiającąjako na samounicestwiającą sięna samounicestwiającą się iluzjętkwi jeszcze sam wjeszcze sam w życiukto nie patrzy na życienie patrzy na życie jakopatrzy na życie jako nana życie jako na samounicestwiającążycie jako na samounicestwiającą sięjako na samounicestwiającą się iluzjętkwi jeszcze sam w życiu

Jeżeli na życie patrzy się jako na zadanie, wtedy zawsze potrafi się je znieść.Ciągle jeszcze życie jest cu­dow­ne, gdy człowiek ma iluzję, że jest zdol­ny na met­rze kwad­ra­towym stworzyć cały świat.Głód jest wtedy prawdziwy, gdy człowiek patrzy na drugiego człowieka jako na obiekt do zjedzenia.Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy?Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy.