Kto nie ma serca na swój wiek, temu się wiek we znaki daje.


kto-nie-serca-na-swój-wiek-temu-ę-wiek-we-znaki-daje
wolterktoniesercanaswójwiektemusięwiekweznakidajekto nienie mama sercaserca nana swójswój wiektemu sięsię wiekwiek wewe znakiznaki dajekto nie manie ma sercama serca naserca na swójna swój wiektemu się wieksię wiek wewiek we znakiwe znaki dajekto nie ma sercanie ma serca nama serca na swójserca na swój wiektemu się wiek wesię wiek we znakiwiek we znaki dajekto nie ma serca nanie ma serca na swójma serca na swój wiektemu się wiek we znakisię wiek we znaki daje

Kto nie ma ser­ca na swój wiek, te­mu się wiek we zna­ki daje.Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył.Życie kobiety dzieli się na trzy okresy: gdy ona zdradza swój wiek, gdy go nie zdradza i gdy wiek ją zdradza.Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje.Gdziekol­wiek jes­teś i co­kol­wiek ro­bisz ciesz się tym, bo to może się już nie powtórzyć.Ja­kakol­wiek by ona była, w ja­kiekol­wiek sza­ty by ją ub­ra­no, to jest zaw­sze matka.