Kto nie zstępuje we własne głębie, do tego głębi nic także nie przenika.


kto-nie-zstępuje-we-własne-głębie-do-tego-głębi-nic-także-nie-przenika
eliza orzeszkowaktoniezstępujewewłasnegłębiedotegogłębinictakżeprzenikakto nienie zstępujezstępuje wewe własnewłasne głębiedo tegotego głębigłębi nicnic takżetakże nienie przenikakto nie zstępujenie zstępuje wezstępuje we własnewe własne głębiedo tego głębitego głębi nicgłębi nic takżenic także nietakże nie przenikakto nie zstępuje wenie zstępuje we własnezstępuje we własne głębiedo tego głębi nictego głębi nic takżegłębi nic także nienic także nie przenikakto nie zstępuje we własnenie zstępuje we własne głębiedo tego głębi nic takżetego głębi nic także niegłębi nic także nie przenika

W miłości nie ma nic ogólnego lub pospolitego, wszystko w niej jest szczególne, właściwe dla tego, kto ją czuje, dla tego, kto ją wzbudza, nieporównywalne, nieskończone.Kiedy rodzi się prawdziwa miłość, własne ja przestaje istnieć i ten, kto kocha goręcej, nie ma już nic więcej do oddania.Kto się zbliża, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie, kto wraca, tego przyjmujcie tak, jakby się nigdy nie oddalał.Z własnej głębi także trzeba nauczyć się wydobywać.Ktoś, kto pyta, jaki życie ma sens, nigdy się tego nie dowie; odpowiedź zna tylko ten, kto tego pytania nie stawia.Mądrości należy oczekiwać od tego, kto wydaje rozkazy, a nie od tego kto je wykonuje.