Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy nie widziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem, tego wystrzegaj się!


kto-obmawia-przyjaciela-kto-go-nie-broni-wobec-oskarżeń-innych-kto-cieszy-ę-z-wyśmiewań-ludzkich-i-łowi-plotki-gadułów-kto-potrafi-zmyść
horacyktoobmawiaprzyjacielaktogoniebroniwobecoskarżeńinnychcieszysięwyśmiewańludzkichłowiplotkigadułówpotrafizmyślaćrzeczywidzianezmilczećzawierzonejtajemnicyjestczarnymcharakteremtegowystrzegajsiękto obmawiaobmawia przyjacielakto gogo nienie bronibroni wobecwobec oskarżeńoskarżeń innychkto cieszycieszy sięz wyśmiewańwyśmiewań ludzkichludzkich ii łowiłowi plotkiplotki gadułówkto potrafipotrafi zmyślaćzmyślać rzeczyrzeczy nienie widzianenie potrafipotrafi zmilczećzmilczeć zawierzonejzawierzonej tajemnicyjest czarnymczarnym charakteremtego wystrzegajwystrzegaj siękto obmawia przyjacielakto go niego nie broninie broni wobecbroni wobec oskarżeńwobec oskarżeń innychkto cieszy sięcieszy się zsię z wyśmiewańz wyśmiewań ludzkichwyśmiewań ludzkich iludzkich i łowii łowi plotkiłowi plotki gadułówkto potrafi zmyślaćpotrafi zmyślać rzeczyzmyślać rzeczy nierzeczy nie widzianea nie potrafinie potrafi zmilczećpotrafi zmilczeć zawierzonejzmilczeć zawierzonej tajemnicyjest czarnym charakteremtego wystrzegaj się

Kto nie potrafi drugich analizować oznacza to, że nie potrafi tego wobec siebie i swoich potrzeb.Wybiera się tego, kto się cieszy ogólną sympatią, nie tego, kto się o nią stara.Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć.Kto się zbliża, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie, kto wraca, tego przyjmujcie tak, jakby się nigdy nie oddalał.Nie ten jest odważny, kto nie czuje strachu, ale ten, kto potrafi go pokonać.Kto potrafi cieszyć się z małych rzeczy, mieszka w ogrodzie pełnym szczęśliwości.