Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy nie widziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem, tego wystrzegaj się!


kto-obmawia-przyjaciela-kto-go-nie-broni-wobec-oskarżeń-innych-kto-cieszy-ę-z-wyśmiewań-ludzkich-i-łowi-plotki-gadułów-kto-potrafi-zmyść
horacyktoobmawiaprzyjacielaktogoniebroniwobecoskarżeńinnychcieszysięwyśmiewańludzkichłowiplotkigadułówpotrafizmyślaćrzeczywidzianezmilczećzawierzonejtajemnicyjestczarnymcharakteremtegowystrzegajsiękto obmawiaobmawia przyjacielakto gogo nienie bronibroni wobecwobec oskarżeńoskarżeń innychkto cieszycieszy sięz wyśmiewańwyśmiewań ludzkichludzkich ii łowiłowi plotkiplotki gadułówkto potrafipotrafi zmyślaćzmyślać rzeczyrzeczy nienie widzianenie potrafipotrafi zmilczećzmilczeć zawierzonejzawierzonej tajemnicyjest czarnymczarnym charakteremtego wystrzegajwystrzegaj siękto obmawia przyjacielakto go niego nie broninie broni wobecbroni wobec oskarżeńwobec oskarżeń innychkto cieszy sięcieszy się zsię z wyśmiewańz wyśmiewań ludzkichwyśmiewań ludzkich iludzkich i łowii łowi plotkiłowi plotki gadułówkto potrafi zmyślaćpotrafi zmyślać rzeczyzmyślać rzeczy nierzeczy nie widzianea nie potrafinie potrafi zmilczećpotrafi zmilczeć zawierzonejzmilczeć zawierzonej tajemnicyjest czarnym charakteremtego wystrzegaj się

Kto nie potrafi drugich analizować oznacza to, że nie potrafi tego wobec siebie i swoich potrzeb. -Isolde Kurz
kto-nie-potrafi-drugich-analizować-oznacza-to-że-nie-potrafi-tego-wobec-siebie-i-swoich-potrzeb
Kto się zbliża, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie, kto wraca, tego przyjmujcie tak, jakby się nigdy nie oddalał. -Johann Wolfgang Goethe
kto-ę-zbliża-tego-nie-odpychajcie-a-kto-odchodzi-tego-nie-zatrzymujcie-kto-wraca-tego-przyjmujcie-tak-jakby-ę-nigdy-nie-oddalał
Nie ten jest odważny, kto nie czuje strachu, ale ten, kto potrafi go pokonać. -Anonim
nie-ten-jest-odważny-kto-nie-czuje-strachu-ale-ten-kto-potrafi-go-pokonać
Kto potrafi cieszyć się z małych rzeczy, mieszka w ogrodzie pełnym szczęśliwości. -Phil Bosmans
kto-potrafi-cieszyć-ę-z-łych-rzeczy-mieszka-w-ogrodzie-pełnym-szczęśliwoś