Kto pier­wszy gu­zik chy­bi, ten już nie da so­bie ra­dy z zapinaniem.


kto-pier­wszy-gu­zik-chy­bi-ten-już-nie da so­bie-ra­dy-z zapinaniem
johann wolfgang goethektopier­wszygu­zikchy­bitenjużnie da so­biera­dyz zapinaniemkto pier­wszypier­wszy gu­zikgu­zik chy­biten jużjuż nie da so­bienie da so­bie ra­dyra­dy z zapinaniemkto pier­wszy gu­zikpier­wszy gu­zik chy­biten już nie da so­biejuż nie da so­bie ra­dynie da so­bie ra­dy z zapinaniemkto pier­wszy gu­zik chy­biten już nie da so­bie ra­dyjuż nie da so­bie ra­dy z zapinaniemten już nie da so­bie ra­dy z zapinaniem

Kto pierwszy guzik chybi, ten już nie da sobie rady z zapinaniem. -Johann Wolfgang Goethe
kto-pierwszy-guzik-chybi-ten-już-nie-da-sobie-rady-z-zapinaniem
W życiu są dwa rodza­je dni: dla ciebie i prze­ciw to­bie, gdy nas­ta­je ten pier­wszy ciesz się nim, gdy ten dru­gi - znieś go cierpliwie. -Ali Ibn Abi Talib
w życiu-są dwa-rodza­-dni-dla-ciebie-i prze­ciw-to­bie-gdy-nas­­-ten-pier­wszy-ciesz ę-nim-gdy-ten-dru­gi- znieś-go cierpliwie