Kto po­siadł choćby ziaren­ko praw­dy, nie ma pra­wa skry­wać go przed in­ny­mi: ono już nie na­leży do niego, lecz do Boga.


kto-po­siadł-choćby-ziaren­ko-praw­dy-nie  pra­wa-skry­wać-go przed-in­ny­mi-ono-już-nie na­ży-do niego-lecz-do boga
mikołaj gogolktopo­siadłchoćbyziaren­kopraw­dynie ma pra­waskry­waćgo przedin­ny­mionojużnie na­leżydo niegoleczdo bogakto po­siadłpo­siadł choćbychoćby ziaren­koziaren­ko praw­dynie ma pra­wa skry­waćskry­wać go przedgo przed in­ny­miono jużjuż nie na­leżynie na­leży do niegolecz do bogakto po­siadł choćbypo­siadł choćby ziaren­kochoćby ziaren­ko praw­dynie ma pra­wa skry­wać go przedskry­wać go przed in­ny­miono już nie na­leżyjuż nie na­leży do niegokto po­siadł choćby ziaren­kopo­siadł choćby ziaren­ko praw­dynie ma pra­wa skry­wać go przed in­ny­miono już nie na­leży do niegokto po­siadł choćby ziaren­ko praw­dy

Kto posiadł choć ziarnko prawdy, nie ma prawa skrywać go przed innymi: ono już nie należy do niego, lecz do Boga.Nikt nie posiada Boga tak, aby nie musiał na Niego czekać. A jednak nikt by też na Pana Boga nie czekał, gdyby nie wiedział, że On już od dawna na niego czeka.Jak trud­no stać się praw­dzi­wym człowiekiem. Lecz ko­muś, kto się nim sta­nie, łat­wo roz­poznać Boga.Nie w poznaniu leży szczęście, lecz w dążeniu do niego.Za­pyta­no New­to­na, czy dużo cza­su zajęło mu sfor­mułowa­nie od­kry­tych przez niego praw. Odpowiedział: - Od­kry­te prze­ze mnie pra­wa są bar­dzo pros­te. For­mułowałem je szyb­ko, ale przed­tem bar­dzo długo myślałem.Nie w poz­na­niu leży szczęście, lecz w dążeniu do niego.