Kto postępu­je według re­guł, naj­częściej wyw­ra­ca się o przypadek.


kto-postępu­-według-re­guł-naj­częściej-wyw­ra­ca ę-o przypadek
wojciech bartoszewskiktopostępu­jewedługre­gułnaj­częściejwyw­ra­ca sięo przypadekkto postępu­jepostępu­je wedługwedług re­gułnaj­częściej wyw­ra­ca sięwyw­ra­ca się o przypadekkto postępu­je wedługpostępu­je według re­gułnaj­częściej wyw­ra­ca się o przypadekkto postępu­je według re­guł

Praw­dzi­wy człowiek nie osiągnie nig­dy wiel­kości, postępując według re­guł szkolnych.Kto chce się uwol­nić od praw­dy, naj­częściej du­si ją słowami.Kto zmienia kochan­ki jak ręka­wiczki, naj­częściej chodzi w używanych.Naj­częściej po­tyka­my się o próg możliwości.Ma naj­częściej skrom­ny wygląd, sza­re kar­tki, ale ma w so­bie wszys­tko to, co naj­piękniej­sze... to książka.`To nie fair, że Bóg za­biera naj­częściej te oso­by, które są naj­bliższe nasze­mu sercu. Ich stra­ta bo­li najbardziej.