Kto pragnie ujrzeć twarzą w twarz żywego Boga, niech nie szuka go na pustym fundamencie własnych myśli, lecz w miłości braterskiej.


kto-pragnie-ujrzeć-twarzą-w-twarz-żywego-boga-niech-nie-szuka-go-na-pustym-fundamencie-własnych-myśli-lecz-w-miłoś-braterskiej
fiodor dostojewskiktopragnieujrzećtwarzątwarzżywegoboganiechnieszukagonapustymfundamenciewłasnychmyślileczmiłościbraterskiejkto pragniepragnie ujrzećujrzeć twarzątwarzą ww twarztwarz żywegożywego boganiech nienie szukaszuka gogo nana pustympustym fundamenciefundamencie własnychwłasnych myślilecz ww miłościmiłości braterskiejkto pragnie ujrzećpragnie ujrzeć twarząujrzeć twarzą wtwarzą w twarzw twarz żywegotwarz żywego boganiech nie szukanie szuka goszuka go nago na pustymna pustym fundamenciepustym fundamencie własnychfundamencie własnych myślilecz w miłościw miłości braterskiejkto pragnie ujrzeć twarząpragnie ujrzeć twarzą wujrzeć twarzą w twarztwarzą w twarz żywegow twarz żywego boganiech nie szuka gonie szuka go naszuka go na pustymgo na pustym fundamenciena pustym fundamencie własnychpustym fundamencie własnych myślilecz w miłości braterskiejkto pragnie ujrzeć twarzą wpragnie ujrzeć twarzą w twarzujrzeć twarzą w twarz żywegotwarzą w twarz żywego boganiech nie szuka go nanie szuka go na pustymszuka go na pustym fundamenciego na pustym fundamencie własnychna pustym fundamencie własnych myśli

Kto chce oglądać Boga twarzą w twarz, ten nie powinien Go szukać na pustym firmamencie świat swoich myśli, lecz w miłości bliźniego.Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.Ten, kto odważny jest, lecz o miłości zapomniał i kto jest szczodry, iecz zapomniał o oszczędności, kto pierwszym być pragnie, lecz zapomniał o tych, co za nim pozostali, ku śmierci zdąża.Kto kochając nie szuka miłości dla własnych celów, kto jest najbardziej sobą wtedy, gdy jest najgłębiej drugim, czyjej duszy nie skaziła żadna sztuczność i wymuszoność, kto jest dość silny i dość pierwotny, aby oddać się całym sobą; kto na drodze swego życia spotkał takiego człowieka - ten żył naprawdę.Ludzie błagają Boga o zdrowie. Nikt jednak ze śmiertelników nie myśli, że zachowanie zdrowia leży w jego własnych rękach.Kto pragnie pokoju, niech przygotowuje się do wojny.