Kto przekazuje komuś dar, często go sam otrzymuje: ofiarowywanie bowiem przynosi radość; nauczmy się dawać!


kto-przekazuje-komuś-dar-często-go-sam-otrzymuje-ofiarowywanie-bowiem-przynosi-radość-nauczmy-ę-dawać
roland leonhardtktoprzekazujekomuśdarczęstogosamotrzymujeofiarowywaniebowiemprzynosiradośćnauczmysiędawaćkto przekazujeprzekazuje komuśkomuś darczęsto gogo samsam otrzymujeofiarowywanie bowiembowiem przynosiprzynosi radośćnauczmy sięsię dawaćkto przekazuje komuśprzekazuje komuś darczęsto go samgo sam otrzymujeofiarowywanie bowiem przynosibowiem przynosi radośćnauczmy się dawaćkto przekazuje komuś darczęsto go sam otrzymujeofiarowywanie bowiem przynosi radość

Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje.Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy?Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy.Miłość to świadomość, że daje się i otrzymuje radość.Miłość to skarb, który często dajemy komuś, kto nie chce go wziąć, a jednocześnie pragnie posiadać.Pechowiec to ten, kto otrzymuje od losu zasłużone baty, a nie otrzymuje za nie zasłużonych prezentów.