Kto raz górę nad sobą kobiecie wziąć pozwoli, nie zakosztuje już spoczynku.


kto-raz-górę-nad-sobą-kobiecie-wziąć-pozwoli-nie-zakosztuje-już-spoczynku
wojciech bogusławskiktorazgóręnadsobąkobieciewziąćpozwoliniezakosztujejużspoczynkukto razraz góręgórę nadnad sobąsobą kobieciekobiecie wziąćwziąć pozwolinie zakosztujezakosztuje jużjuż spoczynkukto raz góręraz górę nadgórę nad sobąnad sobą kobieciesobą kobiecie wziąćkobiecie wziąć pozwolinie zakosztuje jużzakosztuje już spoczynkukto raz górę nadraz górę nad sobągórę nad sobą kobiecienad sobą kobiecie wziąćsobą kobiecie wziąć pozwolinie zakosztuje już spoczynkukto raz górę nad sobąraz górę nad sobą kobieciegórę nad sobą kobiecie wziąćnad sobą kobiecie wziąć pozwoli

Cza­sem zas­ta­nawiam się nad sobą. Nad kro­kami ,kto­rymi podążam. Nad tym czy po­win­nam być dum­na z te­go kim te­raz jes­tem, czy po­win­nam ka­tować siebie, za to, którą dro­ge wyb­rałam, którą drogą właśnie kroczę za­dając nieświado­mie rany.Kobieta pozwoli ze sobą zrobić, co zechcesz, bylebyś jej o tym nie mówił.Rzadko kto walczy o władzę nad sobą.Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym.Ten, kto zwy­cięża in­nych ludzi, jest tyl­ko sil­ny. Ten, kto zwy­cięstwo nad sobą sa­mym od­no­si, jest człowiekiem potężnym.Kto kochając nie szuka miłości dla własnych celów, kto jest najbardziej sobą wtedy, gdy jest najgłębiej drugim, czyjej duszy nie skaziła żadna sztuczność i wymuszoność, kto jest dość silny i dość pierwotny, aby oddać się całym sobą; kto na drodze swego życia spotkał takiego człowieka - ten żył naprawdę.