Kto szu­ka Bo­ga, ten już Go znalazł.


kto-szu­ka-bo­ga-ten-już-go znalazł
graham greenektoszu­kabo­gatenjużgo znalazłkto szu­kaszu­ka bo­gaten jużjuż go znalazłkto szu­ka bo­gaten już go znalazł

Kto szuka Ciebie, już znalazł Ciebie; już Cię ma, komu Ciebie trzeba; Kto tęskni w niebo Twe, jest w niebie; kto głodny Go, je z Twego chleba.Kto znalazł Boga, znalazł także samego siebie.Kto znalazł echo, ten się powtarza.Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł? Py­tam głośno Whe­re's my Future? Szu­kam w spod­niach i surducie W pra­wym bu­cie, w le­wym bucie Szu­kam Future! Szu­kam Future! Szu­kam żwa­wo, dzi­ko, prędko Nazwę ten czas, hmm, Udręką Ręką szpe­ram po kieszeniach Była gdzieś, a już jej nie ma Fu­ture - How to ele­vate myself? Po­ciesz się, nie szu­kałbyś mnie, gdy­byś mnie znalazł.