Kto uważa się za zbyt wielkiego do małych spraw, jest zazwyczaj zbyt mały do wielkich.


kto-uważa-ę-za-zbyt-wielkiego-do-łych-spraw-jest-zazwyczaj-zbyt-ły-do-wielkich
jacques tatiktouważasięzazbytwielkiegodomałychsprawjestzazwyczajmaływielkichkto uważauważa sięsię zaza zbytzbyt wielkiegowielkiego dodo małychmałych sprawjest zazwyczajzazwyczaj zbytzbyt małymały dodo wielkichkto uważa sięuważa się zasię za zbytza zbyt wielkiegozbyt wielkiego dowielkiego do małychdo małych sprawjest zazwyczaj zbytzazwyczaj zbyt małyzbyt mały domały do wielkichkto uważa się zauważa się za zbytsię za zbyt wielkiegoza zbyt wielkiego dozbyt wielkiego do małychwielkiego do małych sprawjest zazwyczaj zbyt małyzazwyczaj zbyt mały dozbyt mały do wielkichkto uważa się za zbytuważa się za zbyt wielkiegosię za zbyt wielkiego doza zbyt wielkiego do małychzbyt wielkiego do małych sprawjest zazwyczaj zbyt mały dozazwyczaj zbyt mały do wielkich

Kto się uważa za zbyt ważnego dla małych spraw, ten przeważnie jest za mały dla spraw ważnych.Nieszczęściem jest, kiedy mały kraj ma zbyt wielu wielkich mężów.Wielkich ludzi od wszelkich spraw jest bardzo dużo, a Chrystus chce, aby wielcy ludzie byli od małych spraw - sam nas tego uczy.Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie.Była jed­nak za duża na złodziejkę, zbyt uczci­wa na skry­tobójczy­nię, zbyt in­te­ligen­tna na żonę i zbyt dum­na, by podjąć je­dyną pow­szechnie dostępną dam­ską profesję. Dla­tego zos­tała wojowniczką.