Kto wiel­kie sta­wia kro­ki, da­leko nie ujdzie.


kto-wiel­kie-sta­wia-kro­ki-da­leko-nie ujdzie
lao cyktowiel­kiesta­wiakro­kida­lekonie ujdziekto wiel­kiewiel­kie sta­wiasta­wia kro­kida­leko nie ujdziekto wiel­kie sta­wiawiel­kie sta­wia kro­kikto wiel­kie sta­wia kro­ki

Jak da­leko od­szedłeś od pros­te­go kub­ka z jed­nym uchem od sta­rego stołu ze zwykłą ceratą od wzrusze­nia nie na niby od sensu od podzi­wu nad światem od te­go co na­gie a nie rozebrane od te­go co wiel­kie nie tyl­ko z da­leka ale i z bliska od ta­jem­ni­cy nie wykłada­nej na talerz od mat­ki która pat­rzyła w oczy żebyś nie kłamał od pacierza od Pol­ski z raną ty sta­ry koniu Wiel­kie cha­rak­te­ry, jak la­tar­nie mor­skie, świecą da­leko w ciemności.Kto chce wejść na szczyt, mu­si zaczy­nać od dołu, a po­tem iść krok za kro­kiem, nie przys­pie­szając go. Zły to ta­ter­nik czy al­pi­nis­ta, który zaczy­na wspi­naczkę w góry od zry­wu i wiel­kiego wy­siłku. Dob­ry - idzie krok za kro­kiem, po­woli, spokojnie.Szu­kam ko­goś kto nie będzie się szar­pał... ze mną z życiem. Kto nau­czy mnie pew­nie sta­wiać kro­ki... w przyszłość.Wyz­wa­nia ja­kie sta­wia życie, nie po­win­ny cię pa­raliżować. One po­mogą ci od­kryć siebie.Ktoś po­wie­dział, że'' Człowiek jest ak­to­rem, na wiel­kiej scenie...'' Myślę tak sa­mo i mam wreszcie wytłumaczenie; Sce­narzys­ta pisze nam scenariusz. Reżyser ob­sta­wia nas w ja­kiejś roli... A kto na­pisał mój scenariusz?! I gdzie sce­narzys­ta spier*dolił!!!