Kto wzgar­dzi fałszywą sławą, praw­dziwą mieć będzie.


kto-wzgar­dzi-fałszywą-sławą-praw­dziwą-mieć-będzie
tytus liwiuszktowzgar­dzifałszywąsławąpraw­dziwąmiećbędziekto wzgar­dziwzgar­dzi fałszywąfałszywą sławąpraw­dziwą miećmieć będziekto wzgar­dzi fałszywąwzgar­dzi fałszywą sławąpraw­dziwą mieć będziekto wzgar­dzi fałszywą sławą

Kto wzgardzi fałszywą sławą, prawdziwą mieć będzie.Nig­dy nie wal­cz o mi­lość- o praw­dziwą nie trze­ba a o fałszywą nie warto Nig­dy nie wal­cz o przyjaźń. - o praw­dziwą nie musisz, - o fałszywą nie warto...Jeśli sława ma pew­ne niedo­god­ności dla mężczyzn, te­dy dla ko­biet jest praw­dziwą klęską.Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie.