Kto zaś mówi, że jeszcze nie po­ra fi­lozo­fować, lub że po­ra już minęła, po­dob­ny jest do mówiące­go, że jeszcze nie po­ra być szczęśli­wym lub że po­ra ta już przeszła.


kto-zaś-mówi-że jeszcze-nie po­ra-fi­lozo­fować-lub-że po­ra-już-minęła-po­dob­ny-jest do mówią­go-że jeszcze-nie po­ra-być
epikurktozaśmówiże jeszczenie po­rafi­lozo­fowaćlubże po­rajużminęłapo­dob­nyjest do mówiące­gobyćszczęśli­wymta jużprzeszłakto zaśzaś mówiże jeszcze nie po­ranie po­ra fi­lozo­fowaćlub że po­raże po­ra jużjuż minęłapo­dob­ny jest do mówiące­goże jeszcze nie po­ranie po­ra byćbyć szczęśli­wymszczęśli­wym lublub że po­raże po­ra ta jużta już przeszłakto zaś mówiże jeszcze nie po­ra fi­lozo­fowaćlub że po­ra jużże po­ra już minęłaże jeszcze nie po­ra byćnie po­ra być szczęśli­wymbyć szczęśli­wym lubszczęśli­wym lub że po­ralub że po­ra ta jużże po­ra ta już przeszła

Kto zaś mówi, że jeszcze nie pora filozofować, lub że pora już minęła, podobny jest do mówiącego, że jeszcze nie pora być szczęśliwym, lub że pora ta już przeszła.Tylko jeszcze jedna niezbędna masakra kapitalistów albo komunistów, lub faszystów, lub chrześcijan, lub heretyków, a już znajdziemy się w złotej przyszłości.Nie czcimy już rzek jako bóstw, ale zawsze jeszcze są czymś więcej niż drogami spławnymi lub urozmaiceniem krajobrazu.Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia.Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.Myślisz - już niżej spaść nie możesz, Prze­cież nie może być już gorzej. Z nadzieją sta­wiasz na tą je­dyną kartę Lecz życie szyb­ko spro­wadza Cię na ziemię, Po­kazując, jak bar­dzo się myliłeś... Nig­dy nie jest tak, żeby nie mogło być jeszcze gorzej. Nigdy. ...