Kto zro­zumiał is­totę wie­dzy - ten zaw­sze wie co robić.


kto-zro­zumiał-is­totę-wie­dzy- ten-zaw­sze-wie-co robić
karaczan19ktozro­zumiałis­totęwie­dzy tenzaw­szewieco robićkto zro­zumiałzro­zumiał is­totęis­totę wie­dzy ten zaw­szezaw­sze wiewie co robićkto zro­zumiał is­totęzro­zumiał is­totę wie­dzy ten zaw­sze wiezaw­sze wie co robićkto zro­zumiał is­totę wie­dzy ten zaw­sze wie co robić

Błogosławiony, kto zro­zumiał mecha­niz­my. Przeklęty, kto zro­zumiał mechanizmy.Kto wie­dzy poszu­kuje, ten się edukuje.Mało wie­dzy od­da­la od Bo­ga. Dużo wie­dzy spro­wadza do Niego z powrotem.Is­to­ta, którą człowiek naj­mniej zna, której zaw­sze do­wie­rza, która go pra­wie zaw­sze zdradza, jest to on sam.Tak nap­rawdę dla żad­ne­go prob­le­mu nie ma po pros­tu dwóch od­po­wie­dzi, niemal zaw­sze znaj­dzie się ich przedział, a Mod­litwa jest zaw­sze właściwą od­po­wie­dzią, na­wet jeśli nie zaw­sze jest od­po­wie­dzią pełną.