Ku­puje­my szczęście, dla­tego nig­dy go nie poczu­jemy... Szczęście bo­wiem jest sa­mym ruchem który wkłada­my w je­go osiągnięcie.


ku­puje­my-szczęście-dla­tego-nig­dy-go nie poczu­jemy-szczęście bo­wiem-jest ­mym-ruchem-który-wkłada­my-w ­go-osiągnięcie
duch_sumieniaku­puje­myszczęściedla­tegonig­dygo nie poczu­jemyszczęście bo­wiemjest sa­mymruchemktórywkłada­myw je­goosiągnięcieku­puje­my szczęściedla­tego nig­dynig­dy go nie poczu­jemygo nie poczu­jemy szczęście bo­wiemszczęście bo­wiem jest sa­mymjest sa­mym ruchemruchem któryktóry wkłada­mywkłada­my w je­gow je­go osiągnięciedla­tego nig­dy go nie poczu­jemynig­dy go nie poczu­jemy szczęście bo­wiemgo nie poczu­jemy szczęście bo­wiem jest sa­mymszczęście bo­wiem jest sa­mym ruchemjest sa­mym ruchem któryruchem który wkłada­myktóry wkłada­my w je­gowkłada­my w je­go osiągnięciedla­tego nig­dy go nie poczu­jemy szczęście bo­wiemnig­dy go nie poczu­jemy szczęście bo­wiem jest sa­mymgo nie poczu­jemy szczęście bo­wiem jest sa­mym ruchemszczęście bo­wiem jest sa­mym ruchem któryjest sa­mym ruchem który wkłada­myruchem który wkłada­my w je­goktóry wkłada­my w je­go osiągnięciedla­tego nig­dy go nie poczu­jemy szczęście bo­wiem jest sa­mymnig­dy go nie poczu­jemy szczęście bo­wiem jest sa­mym ruchemgo nie poczu­jemy szczęście bo­wiem jest sa­mym ruchem któryszczęście bo­wiem jest sa­mym ruchem który wkłada­myjest sa­mym ruchem który wkłada­my w je­goruchem który wkłada­my w je­go osiągnięcie

Uważam za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście stworzył sobie sam, który stworzył je silną wolą i energią.Poczytuję za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście swoje stworzył sobie sam.Dążenie jest ważniej­sze niż osiągnięcie, bo jest ruchem, pod­czas gdy osiągnięcie to stagnacja.Nig­dy nie re­zyg­nuj z ce­lu tyl­ko dla­tego, że osiągnięcie go wy­maga cza­su. Czas i tak upłynie.Nie py­taj mnie jak wygląda szczęście,bo dla każde­go szczęście jest czymś in­nym.Mo­je miało błękit­ne oczy,burzę blond loków, a ubierało się w koszulę w kratkę.Nies­te­ty szczęście by­wa ulot­ne...i mo­je właśnie odeszło.Szczęście ma człowiek, który ku­puje bi­let na lo­terii ra­zem z bu­telką cze­kola­dowe­go na­poju i wyg­ry­wa mnóstwo ka­sy. Mo­je życie nie ma nic wspólne­go z ta­kim szczęściem - wszys­tko kręci się wokół ciężkiej pra­cy, ciągłego brnięcia pod górę.