Ku naszemu wiecznemu wstydowi nigdy kobieta nie jest tak do nas przywiązana, jak wówczas, gdy cierpimy.


ku-naszemu-wiecznemu-wstydowi-nigdy-kobieta-nie-jest-tak-do-nas-przywiązana-jak-wówczas-gdy-cierpimy
honore de balzackunaszemuwiecznemuwstydowinigdykobietaniejesttakdonasprzywiązanajakwówczasgdycierpimyku naszemunaszemu wiecznemuwiecznemu wstydowiwstydowi nigdynigdy kobietakobieta nienie jestjest taktak dodo nasnas przywiązanajak wówczasgdy cierpimyku naszemu wiecznemunaszemu wiecznemu wstydowiwiecznemu wstydowi nigdywstydowi nigdy kobietanigdy kobieta niekobieta nie jestnie jest takjest tak dotak do nasdo nas przywiązanaku naszemu wiecznemu wstydowinaszemu wiecznemu wstydowi nigdywiecznemu wstydowi nigdy kobietawstydowi nigdy kobieta nienigdy kobieta nie jestkobieta nie jest taknie jest tak dojest tak do nastak do nas przywiązanaku naszemu wiecznemu wstydowi nigdynaszemu wiecznemu wstydowi nigdy kobietawiecznemu wstydowi nigdy kobieta niewstydowi nigdy kobieta nie jestnigdy kobieta nie jest takkobieta nie jest tak donie jest tak do nasjest tak do nas przywiązana

Miłość to uparte dziecię, nigdy się mocniej nie uczepi szaty nadziei jak wówczas, gdy ta bliska jest zniknięcia. -Johann Wolfgang Goethe
miłość-to-uparte-dziecię-nigdy-ę-mocniej-nie-uczepi-szaty-nadziei-jak-wówczas-gdy-bliska-jest-zniknięcia
Kobieta i mężczyzna tulą się namiętnie tylko wówczas, gdy są tak blisko, że nie widzą własnych braków. -Daniel Rops
kobieta-i-mężczyzna-tulą-ę-namiętnie-tylko-wówczas-gdy-są-tak-blisko-że-nie-widzą-własnych-braków
Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy. -Jan XXIII
nigdy-człowiek-nie-jest-tak-wielki-jak-wtedy-gdy-klęczy
Nigdy człowiek sam siebie tak znać nie potrafi, jak zna nas przyjaźń prawdziwa. -Klementyna Hoffmanowa
nigdy-człowiek-sam-siebie-tak-znać-nie-potrafi-jak-zna-nas-przyjaźń-prawdziwa
Pa­tolo­gia zaczy­na się wówczas, gdy przedział między przyszłością a przeszłością jest tak duży, iż człowiek nie jest w sta­nie go przekroczyć. -Antoni Kępiński
pa­tolo­gia-zaczy­na ę-wówczas-gdy-przedział-między-przyszłośą-a przeszłośą-jest tak-ży-iż człowiek-nie jest w sta­nie