Kup sobie psa. To jedyny sposób, abyś mógł nabyć miłość za pieniądze.


kup-sobie-psa-to-jedyny-sposób-abyś-mógł-nabyć-miłość-za-pieniądze
augustyn Śwkupsobiepsatojedynysposóbabyśmógłnabyćmiłośćzapieniądzekup sobiesobie psajedyny sposóbabyś mógłmógł nabyćnabyć miłośćmiłość zaza pieniądzekup sobie psaabyś mógł nabyćmógł nabyć miłośćnabyć miłość zamiłość za pieniądzeabyś mógł nabyć miłośćmógł nabyć miłość zanabyć miłość za pieniądzeabyś mógł nabyć miłość zamógł nabyć miłość za pieniądze

Ro­zumiej, abyś mógł wie­rzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.Wy­ciągam do ciebie dłoń w noc straszliwą noc i czuję jej głodu syk Chciałabym tak abyś był abyś mi w mym sercu tlił... A na licu żebyś uj­rzeć mógł pąki róż te przez ciebie i dla ciebie... Gdy­by nie te 20 km...Uwierz, abyś mógł zrozumieć.Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym.Dziados­two w życiu po­lega na tym, że nie stać człowieka na nic, cze­go nie mógł by w nim ku­pić za pieniądze, on zaś upar­cie wciąż twier­dzi, że za pieniądze możne ku­pić wszystko.