kwes­tia-wyboru-za-­kogo-życia-nie da ę-przeżyć-nies­te­ty każdy-ponosi-kon­sekwen­cję-włas­nych-de­cyz­ji-i tych-dob­rych
mireczkakwes­tiawyboruzani­kogożycianie da sięprzeżyćnies­te­ty każdyponosikon­sekwen­cjęwłas­nychde­cyz­jii tychdob­rychznaczniegorszych                         cza­samitakjestże za­dawa­lającjed­nychzaniedbujemyinnych kwes­tia wyboruza ni­kogoni­kogo życiażycia nie da sięnie da się przeżyćponosi kon­sekwen­cjękon­sekwen­cję włas­nychwłas­nych de­cyz­jide­cyz­ji i tychi tych dob­rychdob­rych i tychi tych znaczniecza­samicza­sami taktak jestże za­dawa­lając jed­nychza ni­kogo życiani­kogo życia nie da siężycia nie da się przeżyćponosi kon­sekwen­cję włas­nychkon­sekwen­cję włas­nych de­cyz­jiwłas­nych de­cyz­ji i tychde­cyz­ji i tych dob­rychi tych dob­rych i tychdob­rych i tych znaczniecza­sami takcza­sami tak jest

Naj­bar­dziej oba­wiam się tych, którzy dob­ro czy­nią ze strachu. Kiedy staną się zła zakład­ni­kiem - kwes­tią je­dynie czasu… Zbrod­nia sza­tana pow­tarza się echem w działaniach tych, którzy kon­struują po­lityczne i państwo­we sys­te­my mo­ral­ności, opierając je na włas­nych, a nie Bożych zasadach.Naj­le­piej by było, gdy­bym nie miała wyglądu. Jak czar­noksiężnik z krainy Oz. Każdy go widział inaczej, każdy go widział jak chciał. My też pat­rzy­my na in­nych przez pryz­mat se­tek, mi­lionów rzeczy, wspom­nień, przeżyć, przy­piętych łatek. Cza­sami łat­ki przesłaniają osoby. Dob­rze jest mi ja­ko ob­serwa­toro­wi, a do te­go nie pot­rze­ba wyglądu.In­dy­widualizm to życie w zgodzie ze sobą bez względu na kon­sekwen­cje oraz opi­nie innych.Jeżeli ktoś nie sza­nuje sa­mego siebie, nie pot­ra­fi też usza­nować włas­nej ra­sy, a w kon­sekwen­cji - in­nych ras.