kwes­tia-wyboru-za-­kogo-życia-nie da ę-przeżyć-nies­te­ty każdy-ponosi-kon­sekwen­cję-włas­nych-de­cyz­ji-i tych-dob­rych
mireczkakwes­tiawyboruzani­kogożycianie da sięprzeżyćnies­te­ty każdyponosikon­sekwen­cjęwłas­nychde­cyz­jii tychdob­rychznaczniegorszych                         cza­samitakjestże za­dawa­lającjed­nychzaniedbujemyinnych kwes­tia wyboruza ni­kogoni­kogo życiażycia nie da sięnie da się przeżyćponosi kon­sekwen­cjękon­sekwen­cję włas­nychwłas­nych de­cyz­jide­cyz­ji i tychi tych dob­rychdob­rych i tychi tych znaczniecza­samicza­sami taktak jestże za­dawa­lając jed­nychza ni­kogo życiani­kogo życia nie da siężycia nie da się przeżyćponosi kon­sekwen­cję włas­nychkon­sekwen­cję włas­nych de­cyz­jiwłas­nych de­cyz­ji i tychde­cyz­ji i tych dob­rychi tych dob­rych i tychdob­rych i tych znaczniecza­sami takcza­sami tak jest

cze­mu-boże-tra­gedie-spo­tykają-tych-dob­rych-ludzi-a nie tych-ludzi-opę­nych-przez-ły-ciem­noś-~pa­weł-rychlica-z-se­rii-py­tania
Naj­bar­dziej oba­wiam się tych, którzy dob­ro czy­nią ze strachu. Kiedy staną się zła zakład­ni­kiem - kwes­tią je­dynie czasu…  -Papillondenuit
naj­bar­dziej-oba­wiam ę-tych-którzy-dob­ro-czy­ą-ze strachu-kiedy-staną ę-zła-zakład­­kiem- kwes­tią-­dynie-czasu 
In­dy­widualizm to życie w zgodzie ze sobą bez względu na kon­sekwen­cje oraz opi­nie innych. -Emilia Szumiło
in­dy­widualizm-to życie-w zgodzie-ze sobą-bez-wzglę-na kon­sekwen­cje-oraz-opi­nie-innych
Jeżeli ktoś nie sza­nuje sa­mego siebie, nie pot­ra­fi też usza­nować włas­nej ra­sy, a w kon­sekwen­cji - in­nych ras. -Tupac Amaru Shakur
jeżeli-ktoś-nie sza­nuje-­mego-siebie-nie pot­ra­fi-też-usza­nować-włas­nej-ra­sy-a w kon­sekwen­cji- in­nych-ras