La­ta gówno znaczą. Wyk­ształce­nie gówno znaczy. Tyl­ko to co sie przeszło bw życiu jest naj­większym doświad­cze­niem, a prze­cież każdy ma in­ny życiorys.


la­-gówno-znaczą-wyk­ształ­nie-gówno-znaczy-tyl­ko-to co sie-przeszło-bw życiu-jest naj­większym-doświad­cze­niem-a prze­cież
ps*la­tagównoznacząwyk­ształce­nieznaczytyl­koto co sieprzeszłobw życiujest naj­większymdoświad­cze­niema prze­cieżkażdyma in­nyżyciorysla­ta gównogówno znacząwyk­ształce­nie gównogówno znaczytyl­ko to co sieto co sie przeszłoprzeszło bw życiubw życiu jest naj­większymjest naj­większym doświad­cze­niema prze­cież każdykażdy ma in­nyma in­ny życiorysla­ta gówno znacząwyk­ształce­nie gówno znaczytyl­ko to co sie przeszłoto co sie przeszło bw życiuprzeszło bw życiu jest naj­większymbw życiu jest naj­większym doświad­cze­niema prze­cież każdy ma in­nykażdy ma in­ny życiorys

Zdro­wy rozsądek może zastąpić pra­wie każdy sto­pień wyk­ształce­nia, ale żad­ne wyk­ształce­nie nie zastąpi zdro­wego rozsądku. -Arthur Schopenhauer
zdro­wy-rozsądek-może-zastąpić-pra­wie-każdy-sto­pień-wyk­ształ­nia-ale-żad­ne-wyk­ształ­nie-nie zastąpi-zdro­wego-rozsądku
Wyk­ształce­nie jest czymś, co pra­wie wszys­cy ot­rzy­mują, wielu prze­kazu­je da­lej, a tyl­ko nieliczni posiadają. -Karl Kraus
wyk­ształ­nie-jest czymś-co pra­wie-wszys­cy-ot­rzy­mują-wielu-prze­kazu­-da­lej-a tyl­ko-nieliczni-posiadają
Życie to gówno, w które każdy z nas mu­si wdepnąć.. -Ewelius
Życie-to gówno-w które-każdy-z nas-mu­-wdepnąć
Dlacze­go w nas­to­let­nim życiu liczy się tyl­ko miłość ? Prze­cież nie tyl­ko to jest ważne ... -nasia
dlacze­go-w nas­to­let­nim-życiu-liczy ę-tyl­ko-miłość-prze­cież-nie tyl­ko-to jest ważne