La­to w Grecji, Je­sień przed sześćdziesiątką - Ka­len­darz cudów.


la­to-w grecji-je­sień-przed-sześćdziesiątką-ka­len­darz-cudów
fyrflela­tow grecjije­sieńprzedsześćdziesiątkąka­len­darzcudówla­to w grecjije­sień przedprzed sześćdziesiątkąsześćdziesiątkąka­len­darzka­len­darz cudówje­sień przed sześćdziesiątkąprzed sześćdziesiątkąka­len­darz cudówje­sień przed sześćdziesiątką

Szanująca się kobieta trzydziestki nie skończy przed sześćdziesiątką.Pus­te mi­nuty, pus­te godzi­ny pus­ty ka­len­darz i pus­ta bu­tel­ka niedo­golo­ne w lus­trze mi­ny i brzyd­ko śmier­dząca ka­mizel­ka bez ra­tującej życie liny - w kie­sze­niach pus­tka wielka.Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D Dwa rodza­je pochwał szkodzą ta­len­tom: przed­wczes­ne i spóźnione.Przeszło la­to, je­sień i zima, I jeszcze wios­na, i jeszcze ja­kieś lato, i zno­wu je­sień w mgłach jak w dymach. (Je­sieni jes­tem amator)