Le­gen­da Dzi­kiego Zacho­du 3 W or­to­dok­syjnym westernie Wałachy kar­mi­li koszer­nie Dwaj cha­sydzi Bieg­li w Talmudzie. Ko­nie po wałach biegły miernie.


le­gen­da-dzi­kiego-zacho­-3-w-or­to­dok­syjnym-westernie-wałachy-kar­mi­li-koszer­nie-dwaj-cha­sydzi-bieg­li-w talmudzie-ko­nie
awatarle­gen­dadzi­kiegozacho­du3or­to­dok­syjnymwesterniewałachykar­mi­likoszer­niedwajcha­sydzibieg­liw talmudzieko­niepo wałachbiegłymierniele­gen­da dzi­kiegodzi­kiego zacho­duzacho­du 33 wor­to­dok­syjnym westerniewesternie wałachywałachy kar­mi­likar­mi­li koszer­niekoszer­nie dwajdwaj cha­sydzicha­sydzi bieg­libieg­li w talmudzieko­nie po wałachpo wałach biegłybiegły mierniele­gen­da dzi­kiego zacho­dudzi­kiego zacho­du 3zacho­du 3 w3 w or­to­dok­syjnymw or­to­dok­syjnym westernieor­to­dok­syjnym westernie wałachywesternie wałachy kar­mi­liwałachy kar­mi­li koszer­niekar­mi­li koszer­nie dwajkoszer­nie dwaj cha­sydzidwaj cha­sydzi bieg­licha­sydzi bieg­li w talmudzieko­nie po wałach biegłypo wałach biegły miernie

Le­gen­da Dzi­kiego Zacho­du 2 Zna­ny ak­tor Gar­ry Cooper Doj­rzał w pla­nie duży kuper; Gdy puszył się w kasynie Przy puszys­tej dziewczynie Z piór go sku­bał jej mucho – krupier.Le­gen­da Dzi­kiego Zacho­du - Old Su­re Hand In­dian­ka Śmigła Strzała W Pew­nej Ręce się zakochała. On starą strzałę mieć musiał, Ona rękę, bo źle kuśkał. May tak pi­sał w kul­to­wych annałach.In­te­ligen­cja i cha­rak­ter – to jest cel praw­dzi­wej edukacji. In­telli­gen­ce plus cha­rac­ter – that is the goal of true edu­cation (ang.) Le­gen­da Dzi­kiego Zachodu Potłukł kooper Cooper Garry Kiedy cuchnął żytem i cur­ry -  Na ka­rym w parkurze Chciał przes­koczyć kałużę Lecz ka­ry w błoto zrzu­cił go hur­ry.Wy­ciągają o To­bie wnioski, z wy­powie­dzi, w których nie wiedzą o co chodzi, z półpraw­dy, którą o To­bie mają. I ro­bią ze Ciebie ta­kiego, ja­kiego sa­mi chcą, nie widząc Twej praw­dzi­wej osoby.Naj­lep­szy­mi le­karza­mi na świecie są: dok­tor dieta, dok­tor spokój i dok­tor dob­ry humor.