Le­gen­da Peruwiańska Pe­ruwian­ka wpadła w szał Gdy szyję du­sił boa jak szal Keczua zwyczajem Weszła głową w ogień I boa żyw­cem skruszał.


le­gen­da-peruwiańska-pe­ruwian­ka-wpadła-w szał-gdy-szyję-­ł-boa-jak szal-keczua-zwyczajem-weszła-głową-w ogień-i-boa-żyw­cem
awatarle­gen­daperuwiańskape­ruwian­kawpadław szałgdyszyjędu­siłboajak szalkeczuazwyczajemweszłagłowąw ogieńżyw­cemskruszałle­gen­da peruwiańskaperuwiańska pe­ruwian­kape­ruwian­ka wpadławpadła w szałw szał gdygdy szyjęszyję du­siłdu­sił boaboa jak szaljak szal keczuakeczua zwyczajemzwyczajem weszławeszła głowągłową w ogieńw ogień ii boaboa żyw­cemżyw­cem skruszałle­gen­da peruwiańska pe­ruwian­kaperuwiańska pe­ruwian­ka wpadłape­ruwian­ka wpadła w szałwpadła w szał gdyw szał gdy szyjęgdy szyję du­siłszyję du­sił boadu­sił boa jak szalboa jak szal keczuajak szal keczua zwyczajemkeczua zwyczajem weszłazwyczajem weszła głowąweszła głową w ogieńgłową w ogień iw ogień i boai boa żyw­cemboa żyw­cem skruszałle­gen­da peruwiańska pe­ruwian­ka wpadłaperuwiańska pe­ruwian­ka wpadła w szałpe­ruwian­ka wpadła w szał gdywpadła w szał gdy szyjęw szał gdy szyję du­siłgdy szyję du­sił boaszyję du­sił boa jak szaldu­sił boa jak szal keczuaboa jak szal keczua zwyczajemjak szal keczua zwyczajem weszłakeczua zwyczajem weszła głowązwyczajem weszła głową w ogieńweszła głową w ogień igłową w ogień i boaw ogień i boa żyw­cemi boa żyw­cem skruszałle­gen­da peruwiańska pe­ruwian­ka wpadła w szałperuwiańska pe­ruwian­ka wpadła w szał gdype­ruwian­ka wpadła w szał gdy szyjęwpadła w szał gdy szyję du­siłw szał gdy szyję du­sił boagdy szyję du­sił boa jak szalszyję du­sił boa jak szal keczuadu­sił boa jak szal keczua zwyczajemboa jak szal keczua zwyczajem weszłajak szal keczua zwyczajem weszła głowąkeczua zwyczajem weszła głową w ogieńzwyczajem weszła głową w ogień iweszła głową w ogień i boagłową w ogień i boa żyw­cemw ogień i boa żyw­cem skruszał

Wąż boa w Azerii Wąż boa do ka­fete­rii w Azerii Wśliz­gnął się po boazerii. Gdy piął się pod górkę Azer ściągnął skórkę Na szal boa dla kelnerki.Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie Nie znajdzie Boa, kto go szuka tylko w niebie.Zacho­wałem się jak intelektualista. (słowa wy­powie­dziane po tym, jak zwy­mioto­wał na wi­dok pos­trze­lonej ko­biety za­sypy­wanej żyw­cem po egzekucji) dzi­siaj się czu­jesz jak­by żyw­cem pogrzebany, ale jut­ro możesz na­dać czy­je­muś życiu smak Przys­mak Keczua Nad Ti­tica­ca dwaj Keczua Spiera­li się czy ket­chup Jest lep­szy od leczo Jeśli z oc­tem nieco Po­pijając kwartą mleczu.Jes­tem mężczyzną – to znaczy ślep­cem. Jak wszys­cy prze­de mną tak i ja zwa­liłem się do dołu na łeb, na szyję. Ożeniłem się.