Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie.


le­kar­stwem-na przyz­wycza­jenie-jest in­ne-przyzwyczajenie
epiktet z hierapolisle­kar­stwemna przyz­wycza­jeniejest in­neprzyzwyczajeniele­kar­stwem na przyz­wycza­jeniena przyz­wycza­jenie jest in­nejest in­ne przyzwyczajeniele­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­nena przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajeniele­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie

Pier­wszy cios bo­li naj­bar­dziej. Później przyz­wycza­jasz się do bólu. A kiedy przyz­wycza­jenie mi­ja- odchodzisz...Przyz­wycza­jenie jest drugą na­turą człowieka.Przyz­wycza­jenie jest drugą naturą. Con­suetu­do est al­te­ra na­tura. (łac.) Można być głupim przez sa­mo przyz­wycza­jenie się.Gdy zap­rasza­my Przyz­wycza­jenie, Miłość wychodzi.Przyz­wycza­jenie- często sa­mo de­cydu­je o tym co dla nas najlepsze.