Le­kar­stwo by­wa gor­sze od choroby.


le­kar­stwo-by­wa-gor­sze-od choroby
francis baconle­kar­stwoby­wagor­szeod chorobyle­kar­stwo by­waby­wa gor­szegor­sze od chorobyle­kar­stwo by­wa gor­szeby­wa gor­sze od chorobyle­kar­stwo by­wa gor­sze od choroby

By­wają le­ki gor­sze od choroby.Le­kar­stwa działają wol­niej od choroby.Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.Nieobec­ność to le­kar­stwo na miłość.Wszys­cy zaw­sze pow­tarzają,że fa­cet jest pros­ty jak bu­dowa ce­pa,jed­no wiel­kie kłam­stwo to ko­bieta jest pros­ta.Każda ko­bieta nieza­leżnie od wieku prag­nie tyl­ko kil­ku rzeczy od fa­ceta: kom­ple­mentów,zro­zumienia w te gor­sze dni,opieki i żeby była naj­ważniej­sza.To jest do­piero proste.Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego.