Le­karz nie ma żad­nych da­nych, aby zos­tać ministrem.


le­karz-nie  żad­nych-da­nych-aby zos­ć-ministrem
zygmunt freudle­karznie ma żad­nychda­nychaby zos­taćministremle­karz nie ma żad­nychnie ma żad­nych da­nychaby zos­tać ministremle­karz nie ma żad­nych da­nych

Na­wet gdy­by nie było żad­nych in­nych do­wodów, sam kciuk prze­konałby mnie o is­tnieniu Boga.Nie za­mie­rzam zakładać rodzi­ny. Mo­je fil­my, mo­je ro­le - to są mo­je dzieci. Żad­nych in­nych mi nie trzeba.Dwie oso­by nie mogą długo po­zos­tać przy­jaciółmi, jeżeli nie pot­ra­fią so­bie nawza­jem prze­baczać drob­nych przewinień.Widzisz tę pos­tać błąkającą się po ulicy, W ciem­nych ka­mieni­cach, pełnych ciszy? Jest to Miłość zabłąkana, Która krąży bo przed­sion­kach smut­nych serc. Bied­ni Ci którzy zat­rzas­kują jej przed no­sem drzwi, Zza oparów czar­nej mgły nie­szczęscia, wi­dać jej oczy umarłe. Porzu­cona, poszu­kuje ot­warte­go ser­ca aby móc tam zamieszkać.Czy aby przes­tać roz­ma­wiać z ludźmi o pra­cy i pieniądzach będę mu­siał zos­tać pustelnikiem? Słyszę swój krzyk, bo wołam moc­no o miłość. Chcę wreszcie poczuć, co to znaczy być kochaną i kochać jak nig­dy wcześniej. Wiem, że trud­no jest tak po pros­tu kochać bez żad­nych wątpli­wości rzu­cić się w moc­ne i ciepłe ra­miona miłości, tak jak­by rzu­cić się na pełną wodę bez żad­nych obaw, że się uto­nie... ® by Mrs Vercetti