Le­karz zaw­sze jest in­te­ligen­tem. In­te­ligent nie zaw­sze jest lekarzem.


le­karz-zaw­sze-jest in­te­ligen­tem-in­te­ligent-nie zaw­sze-jest lekarzem
emilia szumiłole­karzzaw­szejest in­te­ligen­temin­te­ligentnie zaw­szejest lekarzemle­karz zaw­szezaw­sze jest in­te­ligen­temin­te­ligent nie zaw­szenie zaw­sze jest lekarzemle­karz zaw­sze jest in­te­ligen­temin­te­ligent nie zaw­sze jest lekarzem

His­to­ryk nie zaw­sze jest zwróco­nym w przeszłość pro­rokiem, ale dzien­ni­karz jest zaw­sze tym, który później wszys­tko wpierw wiedział.Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę.Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość! Wi­na jest zaw­sze brze­mieniem, które każdy sam na siebie nakłada, lecz nie zaw­sze jest nałożona słusznie.Ar­tyzm zaw­sze jest ge­niu­szem, ge­niusz nie zaw­sze jest ar­tyzmem. --- zain­spi­rował Dr Ta­wian Stambuła Zaw­sze jest ja­kieś wyjście, lecz nie zaw­sze ma się do niego klucz.