Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację.


le­karze-ruj­nują-zdrowie-psychiat­rzy-niszczą-umysły-pseudo-nauka-za­bija-prawdę-a-me­dia-fałszują-in­formac­-mądrzy-ludzie
angelique crueltyle­karzeruj­nujązdrowiepsychiat­rzyniszcząumysłypseudonaukaza­bijaprawdęme­diafałszująin­formac­jemądrzyludziesą uważaniza wariatówbode­bilijest więceji łat­woim wmówićżekłam­cyzaw­szemająracjęzdraj­cyludzkościna sceniezbierająnajgłośniej­szena stojącoowacjeta­niasiłaro­boczana nocnązmianępra­cyje na śniada­niekolacjęniewo­lasta­nowidemokracjęle­karze ruj­nująruj­nują zdrowiepsychiat­rzy niszcząniszczą umysłypseudo naukanauka za­bijaza­bija prawdęme­dia fałszująfałszują in­formac­jein­formac­jemądrzymądrzy ludzieludzie są uważanisą uważani za wariatówbo de­bilide­bili jest więcejjest więcej i łat­woi łat­wo im wmówićże kłam­cykłam­cy zaw­szezaw­sze mająmają racjęzdraj­cy ludzkościludzkości na sceniena scenie zbierajązbierają najgłośniej­szenajgłośniej­sze na stojącona stojąco owacjeta­nia siłasiła ro­boczaro­bocza na nocnąna nocną zmianęzmianę ww pra­cypra­cy je na śniada­nieje na śniada­nie kolacjęniewo­la sta­nowista­nowi demokracjęle­karze ruj­nują zdrowiepsychiat­rzy niszczą umysłypseudo nauka za­bijanauka za­bija prawdęprawdę a me­diaa me­dia fałszująme­dia fałszują in­formac­jefałszują in­formac­jein­formac­je mądrzymądrzy ludziemądrzy ludzie są uważaniludzie są uważani za wariatówbo de­bili jest więcejde­bili jest więcej i łat­wojest więcej i łat­wo im wmówićże kłam­cy zaw­szekłam­cy zaw­sze majązaw­sze mają racjęzdraj­cy ludzkości na scenieludzkości na scenie zbierająna scenie zbierają najgłośniej­szezbierają najgłośniej­sze na stojąconajgłośniej­sze na stojąco owacjeowacje a ta­niaa ta­nia siłata­nia siła ro­boczasiła ro­bocza na nocnąro­bocza na nocną zmianęna nocną zmianę wzmianę w pra­cyw pra­cy je na śniada­niepra­cy je na śniada­nie kolacjęniewo­la sta­nowi demokrację

Nie ma nic ok­ropniej­sze­go niż ludzie, którzy zaw­sze mają rację.Sta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”, bo nig­dy nie będę wie­dział, czy zaw­sze mam racje.Do wszys­tkiego, co czy­nisz pot­rze­ba ci od­wa­gi. Ja­kikol­wiek kurs obie­rzesz, zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto ci po­wie, że idziesz w złym kierun­ku, zaw­sze po­jawi się po­kusa myśle­nia, że Twoi kry­tycy mają rację. By nak­reślić kurs działania i zreali­zować go do końca, pot­rze­ba Ci od­wa­gi żołnie­rza. Również czas po­koju po­siada swe zwy­cięstwa, ale mogą ich za­koszto­wać tyl­ko ludzie odważni.Opi­nia pub­liczna to lin­cz, lin­cz zaś zaw­sze sta­nowi roz­rywkę. Na­wet jeśli za­miast pis­to­letem posłużymy się ar­ty­kułem w gazecie.Wybór zaw­sze sta­nowi de fac­to re­zyg­nację z cze­goś innego.A czy jest coś głup­sze­go niż dla nie wiado­mo ja­kich przyczyn roz­poczy­nać taką walkę, z której obie stro­ny zaw­sze więcej mają stra­ty niż zysku?