Le­nis­two jest głup­stwem ciała, a głup­stwo jest le­nis­twem duszy.


le­nis­two-jest głup­stwem-ciała-a głup­stwo-jest ­nis­twem-duszy
alojzy Żółkowskile­nis­twojest głup­stwemciałaa głup­stwojest le­nis­twemduszyle­nis­two jest głup­stwemjest głup­stwem ciałaa głup­stwo jest le­nis­twemjest le­nis­twem duszyle­nis­two jest głup­stwem ciałaa głup­stwo jest le­nis­twem duszy

Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność.Śmierć jest spoczyn­kiem podróżne­go, jest kre­sem mo­zołu wszelkiego. Mors est quies viato­ris - fi­nis est om­nis laboris.Głup­stwo jest wte­dy naj­sroższe, kiedy ma na swoją ob­ronę słuszne argumenty.Społeczność łat­wiej so­bie z ty­ranią aniżeli z le­nis­twem poradzi.Mądrzej­szy ustąpi głup­sze­mu,jeżeli głup­szy jest od niego mocniejszy -Czu­jesz to? -Co? -Wa­kac­je ociekające le­nis­twem, słońcem i lo­dami cze­kola­dowy­mi !