Le­piej, żeby podzi­wiali ko­gokol­wiek, niż żeby nie podzi­wiali nikogo.


le­piej-żeby-podzi­wiali-ko­gokol­wiek-ż-żeby-nie podzi­wiali-nikogo
clive staples lewisle­piejżebypodzi­wialiko­gokol­wiekniżnie podzi­wialinikogożeby podzi­wialipodzi­wiali ko­gokol­wiekniż żebyżeby nie podzi­wialinie podzi­wiali nikogożeby podzi­wiali ko­gokol­wiekniż żeby nie podzi­wialiżeby nie podzi­wiali nikogoniż żeby nie podzi­wiali nikogo

Jes­tem nie po to, aby mnie kocha­li i podzi­wiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obo­wiązkiem otocze­nia po­magać mnie, ale ja mam obo­wiązek troszcze­nia się o świat, o człowieka.Nieza­leżność. Prze­cież ona nie is­tnieje na zewnątrz, ale wewnątrz nas. Jeśli wewnętrznie za­leżę od cze­gokol­wiek lub ko­gokol­wiek nie po­mogą mi na­wet naj­bar­dziej sprzy­jające warunki.Gdy­by ludzie roz­ma­wiali tyl­ko o tym, co ro­zumieją, za­padłaby nad światem wiel­ka cisza.Chciałabym iść te­raz z Tobą uli­cami te­go mias­ta. Pat­rzeć w niebo i podzi­wiać spa­dające śnieżyn­ki. Jak dzieci łapać je na języ­ki i jeść. Mieć we włosach płat­ki śniegu, które tańcząc zaplątały nam się we włosy.. Podzi­wiać piękno zi­my i nie zważać uwa­gi na mróz, ale og­rze­wać się nawza­jem.. Chciał;aby w tą zimę czuć zim­no tyl­ko w rękach, ale już nie na sercu..Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.Podzi­wiała ją i była strasznie o nią zazdrosna. Chciała ją mieć tyl­ko dla siebie. Chciała żeby nikt nie poz­nał jej bliżej i nie do­wie­dział się ja­ka jest. Czuła, że każdy, kto ją poz­na, także zechce mieć ją tyl­ko dla siebie...