Le­piej bied­nie u siebie, niż bo­gato u obcych.


le­piej-bied­nie-u siebie-ż-bo­gato-u obcych
ezople­piejbied­nieu siebieniżbo­gatou obcychle­piej bied­niebied­nie u siebieniż bo­gatobo­gato u obcychle­piej bied­nie u siebieniż bo­gato u obcych

(...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym.Dob­rze cza­sami spoj­rzeć na siebie ocza­mi obcych.Le­piej siebie strzec, niż po­tem cier­pieć z włas­nej winy.Le­piej zadręczać siebie bez­czyn­nym myśle­niem niż zadręczać in­nych bez­myślnym czynieniem.Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym).Dob­rzy ludzie śpią le­piej niż źli, ale złym le­piej się wstaje. The good peop­le sleep much bet­ter at night than the bad peop­le. Of cour­se, the bad peop­le en­joy the wa­king hours much mo­re. (ang.)