Le­piej być nie­szczęśli­wym Sok­ra­tesem, niż za­dowo­lonym głupcem.


le­piej-być-nie­szczęśli­wym-sok­ra­tesem-ż-za­dowo­lonym-głupcem
john stuart millle­piejbyćnie­szczęśli­wymsok­ra­tesemniżza­dowo­lonymgłupcemle­piej byćbyć nie­szczęśli­wymnie­szczęśli­wym sok­ra­tesemniż za­dowo­lonymza­dowo­lonym głupcemle­piej być nie­szczęśli­wymbyć nie­szczęśli­wym sok­ra­tesemniż za­dowo­lonym głupcemle­piej być nie­szczęśli­wym sok­ra­tesem

Do szczęścia na­leżą dwie rzeczy: wieść życie, z które­go jest się za­dowo­lonym i być za­dowo­lonym z życia, które się wiedzie.Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia.Le­piej być szczęśli­wym przez mo­ment niż obojętnym ty­god­niami, miesiąca­mi, latami.Człowiek, który nig­dy nie doświad­czył miłości do dru­giego człowieka, może być szczęśli­wy al­bo nie­szczęśli­wy, za­dowo­lony al­bo nieza­dowo­lony. Ale ot­rzy­ma on tyl­ko niewielką część życia.Człowiek, który nig­dy nie doświad­czył miłości do dru­giego człowieka, może być szczęśli­wy al­bo nie­szczęśli­wy, za­dowo­lony al­bo nieza­dowo­lony, ale ot­rzy­mał on tyl­ko niewielką część życia.Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz.