Le­piej być niena­widzo­nym za to, czym się jest, niż być kocha­nym za to, czym się nie jest.


le­piej-być-niena­widzo­nym-za to-czym ę-jest-ż-być-kocha­nym-za to-czym ę-nie jest
andré gidele­piejbyćniena­widzo­nymza toczym sięjestniżkocha­nymnie jestle­piej byćbyć niena­widzo­nymniena­widzo­nym za toczym się jestniż byćbyć kocha­nymkocha­nym za toczym się nie jestle­piej być niena­widzo­nymbyć niena­widzo­nym za toniż być kocha­nymbyć kocha­nym za tole­piej być niena­widzo­nym za toniż być kocha­nym za to

(...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym.Te­mu najłat­wiej być skrom­nym, kto się nie ma czym chwalić.Człowiek nie może być – jak część składo­wa maszy­ny – uczu­ciowo obojętny; mu­si kochać i niena­widzić, a także być kocha­nym i nienawidzonym.Fa­ceci,których znam sa­mi nie wiedzą o czym mówią.Upar­cie twier­dza,że nie liczy się wygląd,tyl­ko to ja­ka dziew­czy­na jest.A gdy kiedyś spy­tałam ja­ka po­win­na być ta ideal­na zgod­nie stwier­dzi­li:Czym jest stan trzeci? - Wszystkim. Czym był on dotąd? - Niczym. Czego żąda? - Być czymś.Le­piej być słyn­nym pi­jakiem, niż ano­nimo­wym alkoholikiem.