Le­piej być szczęśli­wym przez mo­ment niż obojętnym ty­god­niami, miesiąca­mi, latami.


le­piej-być-szczęśli­wym-przez-mo­ment-ż-obojętnym-ty­god­niami-miesiąca­mi-latami
bluecaffele­piejbyćszczęśli­wymprzezmo­mentniżobojętnymty­god­niamimiesiąca­milatamile­piej byćbyć szczęśli­wymszczęśli­wym przezprzez mo­mentmo­ment niżniż obojętnymobojętnym ty­god­niamile­piej być szczęśli­wymbyć szczęśli­wym przezszczęśli­wym przez mo­mentprzez mo­ment niżmo­ment niż obojętnymniż obojętnym ty­god­niamile­piej być szczęśli­wym przezbyć szczęśli­wym przez mo­mentszczęśli­wym przez mo­ment niżprzez mo­ment niż obojętnymmo­ment niż obojętnym ty­god­niamile­piej być szczęśli­wym przez mo­mentbyć szczęśli­wym przez mo­ment niższczęśli­wym przez mo­ment niż obojętnymprzez mo­ment niż obojętnym ty­god­niami

Le­piej być nie­szczęśli­wym Sok­ra­tesem, niż za­dowo­lonym głupcem.Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz.(...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym.Le­piej jest rządzić w piek­le, niż być po­kojo­wym w niebie.Le­piej być słyn­nym pi­jakiem, niż ano­nimo­wym alkoholikiem.Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.