Le­piej dłużej żyć, czy kochać praw­dzi­wie.. ? 


le­piej-dłużej-żyć-czy-kochać-praw­dzi­wie- 
andreele­piejdłużejżyćczykochaćpraw­dzi­wie le­piej dłużejdłużej żyćczy kochaćkochać praw­dzi­wiele­piej dłużej żyćczy kochać praw­dzi­wie

Praw­dzi­wie kochać można je­dynie to, cze­go jest się częścią.Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna.Praw­dzi­wie piękne jest to, co czy­ni człowieka lepszym.Praw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa nauka człowieka ? to człowiek.`Le­piej żyć w nieświado­mości czy żyć z tą świado­mością do końca? praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami !