Le­piej jest nie odzy­wać się wca­le i wy­dać się głupim, niż odez­wać się i roz­wiać wszel­kie wątpliwości.


le­piej-jest nie odzy­wać ę-wca­-i wy­dać ę-głupim-ż-odez­wać ę-i roz­wiać-wszel­kie-wątpliwoś
mark twainle­piejjest nie odzy­wać sięwca­lei wy­dać sięgłupimniżodez­wać sięi roz­wiaćwszel­kiewątpliwościle­piej jest nie odzy­wać sięjest nie odzy­wać się wca­lewca­le i wy­dać sięi wy­dać się głupimniż odez­wać sięodez­wać się i roz­wiaći roz­wiać wszel­kiewszel­kie wątpliwościle­piej jest nie odzy­wać się wca­lejest nie odzy­wać się wca­le i wy­dać sięwca­le i wy­dać się głupimniż odez­wać się i roz­wiaćodez­wać się i roz­wiać wszel­kiei roz­wiać wszel­kie wątpliwościle­piej jest nie odzy­wać się wca­le i wy­dać sięjest nie odzy­wać się wca­le i wy­dać się głupimniż odez­wać się i roz­wiać wszel­kieodez­wać się i roz­wiać wszel­kie wątpliwościle­piej jest nie odzy­wać się wca­le i wy­dać się głupimniż odez­wać się i roz­wiać wszel­kie wątpliwości

Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. -Mark Twain
lepiej-jest-nie-odzywać-ę-wcale-i-wydawać-ę-głupim-ż-odezwać-ę-i-rozwiać-wszelkie-wątpliwoś
Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. -Mark Twain
lepiej-jest-nie-odzywać-ę-wcale-i-wydać-ę-głupim-ż-odezwać-ę-i-rozwiać-wszelkie-wątpliwoś
Sa­mot­nym jest tyl­ko ten, kto się nie ma do ko­go odez­wać, do ko­go po­dejść, przy kim umrzeć. -Władysław Grzeszczyk
sa­­nym-jest tyl­ko-ten-kto ę-nie  do ko­go-odez­wać-do ko­go-po­dejść-przy-kim-umrzeć
Po­niekąd cza­sem te­go pot­rze­buję, roz­paść się na ka­wałki, ro­zer­wać na strzępy, ale mi­mo wszys­tko nie dać się podzielić. -MyArczi
po­niekąd-cza­sem-te­go-pot­rze­buję-roz­paść ę-na ka­wałki-ro­zer­wać-na strzępy-ale-mi­mo-wszys­tko-nie dać ę-podzielić