Le­piej jest pat­rzeć na niebo niż w nim żyć. To straszne miej­sce, ta­kie nieu­chwyt­ne. Ta­kie miej­sce, gdzie uderza piorun i wszys­tko znika.


le­piej-jest pat­rzeć-na niebo-ż-w nim-żyć-to straszne-miej­sce-­kie-nieu­chwyt­ne-ta­kie miej­sce-gdzie-uderza-piorun
truman capotele­piejjest pat­rzećna nieboniżw nimżyćto strasznemiej­sceta­kienieu­chwyt­neta­kie miej­scegdzieuderzapioruni wszys­tkoznikale­piej jest pat­rzećjest pat­rzeć na niebona niebo niżniż w nimw nim żyćto straszne miej­sceta­kie nieu­chwyt­negdzie uderzauderza piorunpiorun i wszys­tkoi wszys­tko znikale­piej jest pat­rzeć na niebojest pat­rzeć na niebo niżna niebo niż w nimniż w nim żyćgdzie uderza piorunuderza piorun i wszys­tkopiorun i wszys­tko znikale­piej jest pat­rzeć na niebo niżjest pat­rzeć na niebo niż w nimna niebo niż w nim żyćgdzie uderza piorun i wszys­tkouderza piorun i wszys­tko znikale­piej jest pat­rzeć na niebo niż w nimjest pat­rzeć na niebo niż w nim żyćgdzie uderza piorun i wszys­tko znika

Czy na tym świecie jest jeszcze ta­kie miej­sce ? Je­dyne miej­sce ? Gdzie wszys­tko jest ta­kie wspa­niałe i żywe. Ta­kie je­dyne miej­sce ?!.. Zakątek dla dzieci gdzie szu­mią dze­wa i la­tają mo­tyle.?!. Tam gdzie wszys­tko trys­ka życiem. Wyj­dzmy z tych po­nurych domów i znaj­dzmy ten je­dyny zakątek ...Było to ta­kie miej­sce, gdzie spra­wy pod­wi­jały ręka­wy i zaczy­nały się dziać.Gdy człowiek się starze­je, choćby los rzu­cał nim po całym świecie, mu­si mieć gdzieś miej­sce, które jest dla niego praw­dzi­wym do­mem, bo na­wet wędrow­ny ptak ma jed­no miej­sce, do które­go zdąża.Za­pach, słowo, miej­sce - wszys­tko wraca.Dziś ho­nor to słabość ..a bez­względność to siła ...a gdzie w tym wszys­tkim miej­sce dla człowieka... ? Kiedy jes­tem na sce­nie, czu­je ze jest to dla mnie naj­bezpie­czniej­sze miej­sce na ziemi.