le­piej-jest wro­giem-dobrego
françois-marie arouet de voltaire (wolter)le­piejjest wro­giemdobrego

Lo­gika jest wro­giem sztu­ki,ale sztu­ce nie wol­no być wro­giem logiki.Real­ność nie ma znacze­nia. Per­cep­cja jest wszys­tkim. Liczy się to, co myślisz. Uz­nasz, że coś jest wro­giem i zniszczysz to, choćby i wro­gie nie było. Ma­gia in­ter­pre­tuje twój pun­kt widze­nia. Nie poz­wo­li ci za­bić te­go, kto według ciebie jest niewin­ny, lecz zniszczy każde­go, ko­go uz­nasz za wro­ga. De­cydu­je to, w co wierzysz.Pośpiech jest wro­giem szybkości.Czas jest wro­giem zauroczeń.Roz­mo­wa z wro­giem jest już kompromisem.Nie­szcze­rość jest wro­giem każdej przyjaźni.