Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym.


le­piej-nie mówić-nic-ż-mówić-o niczym
tadeusz kotarbińskile­piejnie mówićnicniżmówićo niczymle­piej nie mówićnie mówić nicniż mówićmówić o niczymle­piej nie mówić nicniż mówić o niczym

Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości.Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci Le­piej myśleć mil­cząc, niż bez­myślnie mówić.Cza­sem le­piej wy­lać słowa na pa­pier, niż je w ogóle mówić.Lepiej nic nie mówić, niż głupio milczeć.Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych.