Le­piej po­kuto­wać za to, cze­go się użyło, aniżeli żałować te­go, cze­go się nie zaznało.


le­piej-po­kuto­wać-za to-cze­go ę-użyło-aniżeli-żałować-te­go-cze­go ę-nie zaznało
giovanni boccacciole­piejpo­kuto­waćza tocze­go sięużyłoaniżeliżałowaćte­gonie zaznałole­piej po­kuto­waćpo­kuto­wać za tocze­go się użyłoaniżeli żałowaćżałować te­gocze­go się nie zaznałole­piej po­kuto­wać za toaniżeli żałować te­go

Lepiej pokutować za to, czego się użyło, aniżeli żałować tego, czego się nie zaznało.Późno mądrość przychodzi Cze­go pragnąć się godzi. Ale próżno żałować Cze­go nie szło zachować.Nie można tęsknić za czymś, cze­go nig­dy się nie zaznało.Le­piej grzeszyć i żałować. Niż żałować, że się nie grzeszyło.Le­piej żałować, że na przyjęciu nie po­wie­dzieliśmy żad­ne­go dow­ci­pu, niż żałować, że powiedzieliśmy.Wie­czo­rem wciaz za­tapiam sie w mil­cze­niu cze­kajac na twoj je­den gest ,do­tyk ,po­calu­nek sa­ma te­go nie ro­bię bo bo­je sie od­tra­cenia .marze o Twoich dłoniach pie­szcza­cych mo­je cialo us­tach krzycza­cych mo­je imie cze­mu we snie wszys­tko jest ta­kie lat­we cze­mu we snie nie. Ma ciebie jest on ten kto­rego sie nie wstydze, nie bo­je od­rzu­cenia bo wiem cze­go prag­ne i spel­niam praagnienia