Le­piej wal­czyć z ot­warty­mi ocza­mi, niż ot­wartym sercem.


le­piej-wal­czyć-z ot­warty­mi-ocza­mi-ż-ot­wartym-sercem
kriole­piejwal­czyćz ot­warty­miocza­miniżot­wartymsercemle­piej wal­czyćwal­czyć z ot­warty­miz ot­warty­mi ocza­miniż ot­wartymot­wartym sercemle­piej wal­czyć z ot­warty­miwal­czyć z ot­warty­mi ocza­miniż ot­wartym sercemle­piej wal­czyć z ot­warty­mi ocza­mi

ludzie czes­to kochają ocza­mi niż sercem  -Ciarka
ludzie-czes­to-kochają-ocza­mi-ż-sercem 
Al­ko­hol czy nar­ko­ty­ki - to nie ucie­czka od prob­lemów, a jeszcze gor­szy prob­lem, le­piej wal­czyć do końca niż się pod­dać i stoczyć. -Rychcik
al­ko­hol-czy-nar­ko­ty­ki- to nie ucie­czka-od prob­lemów-a jeszcze-gor­szy-prob­lem-­piej-wal­czyć-do końca-ż ę-pod­dać
Łat­wiej jest wal­czyć o za­sady, niż żyć zgod­nie z nimi. -Alfred Adler
Łat­wiej-jest wal­czyć-o za­sady-ż-żyć-zgod­nie-z nimi
(...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym. -Olga Tokarczuk
­piej-jest po­ruszać-ż-być-po­rusza­nym-­piej-cza­rować-ż-poz­wo­lić ę-owładnąć-zaklęciu-­piej-być-żywym-ż-umarłym