Le­piej wal­czyć z ot­warty­mi ocza­mi, niż ot­wartym sercem.


le­piej-wal­czyć-z ot­warty­mi-ocza­mi-ż-ot­wartym-sercem
kriole­piejwal­czyćz ot­warty­miocza­miniżot­wartymsercemle­piej wal­czyćwal­czyć z ot­warty­miz ot­warty­mi ocza­miniż ot­wartymot­wartym sercemle­piej wal­czyć z ot­warty­miwal­czyć z ot­warty­mi ocza­miniż ot­wartym sercemle­piej wal­czyć z ot­warty­mi ocza­mi

Le­piej wal­czyć za coś, niż żyć bez celu.ludzie czes­to kochają ocza­mi niż sercem Al­ko­hol czy nar­ko­ty­ki - to nie ucie­czka od prob­lemów, a jeszcze gor­szy prob­lem, le­piej wal­czyć do końca niż się pod­dać i stoczyć.Łat­wiej jest wal­czyć o za­sady, niż żyć zgod­nie z nimi.(...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym.Mieli o wiele więcej ta­len­tu niż ja, strasznie mnie to de­ner­wo­wało, że by­li ode mnie lep­si, ale to spra­wiało, że chciałem jeszcze bar­dziej wal­czyć, żeby być lep­szym niż oni.