Le­piej wszys­tkie bo­gac­twa ut­ra­cić, by po­zys­kać jed­ne­go przy­jaciela, niż jed­ne­go przy­jaciela ut­ra­cić, by po­zys­kać wszys­tkie bogactwa.


le­piej-wszys­tkie-bo­gac­twa-ut­ra­ć-by po­zys­kać-jed­ne­go-przy­jaciela-ż-jed­ne­go-przy­jaciela-ut­ra­ć-by po­zys­kać
epiktet z hierapolisle­piejwszys­tkiebo­gac­twaut­ra­cićby po­zys­kaćjed­ne­goprzy­jacielaniżprzy­jacielabogactwale­piej wszys­tkiewszys­tkie bo­gac­twabo­gac­twa ut­ra­cićby po­zys­kać jed­ne­gojed­ne­go przy­jacielaniż jed­ne­gojed­ne­go przy­jacielaprzy­jaciela ut­ra­cićby po­zys­kać wszys­tkiewszys­tkie bogactwale­piej wszys­tkie bo­gac­twawszys­tkie bo­gac­twa ut­ra­cićby po­zys­kać jed­ne­go przy­jacielaniż jed­ne­go przy­jacielajed­ne­go przy­jaciela ut­ra­cićby po­zys­kać wszys­tkie bogactwa

Na­wet cień przy­jaciela star­czy, aby uczy­nić człowieka szczęśli­wym. Przy­jaciół nie po­zys­kuj lek­ko­myślnie, a tych, których po­zys­kałeś, lek­ko­myślnie nie porzucaj.Nig­dy nie zos­ta­wiaj przy­jaciela. Przy­jaciele to wszys­tko dzięki cze­mu uda­je się na prze­być ten świat - i je­dyne z te­go świata, co może uda nam się spot­kać w następnym.Nig­dy nie zos­ta­wiaj przy­jaciela. Przy­jaciele to wszys­tko, dzięki cze­mu uda nam się prze­być ten świat - i je­dyne z te­go świata, co może uda nam się spot­kać w następnym...Na­wet gdy­byś dał człowieko­wi wszys­tkie wspa­niałości świata, nic mu nie po­może jeśli nie ma przy­jaciela, które­mu mógłby o tym powiedzieć.Tak wiele pot­rze­ba, by zys­kać zaufa­nie, a jed­no słowo może pop­suć wszystko...Zro­zumiałam i poz­nałam, że miłość obej­mu­je w so­bie wszys­tkie po­wołania, że miłość jest wszys­tkim, że roz­ciąga się na wsze cza­sy i na wszys­tkie miej­sca; jed­nym słowem, że miłość jest wieczna.