Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu rożne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.


leżałem-w-ubraniu-na-łóżku-i-myśłem-o-tym-że-stoją-rożne-meble-żą-książki-wiszą-obrazy-ale-to-wszystko-nie-sensu-ja-też-żę-i-tez
tadeusz różewiczleżałemubraniunałóżkumyślałemtymżestojąrożnemebleleżąksiążkiwisząobrazyaletowszystkoniesensujateżleżętezmamleżałem ww ubraniuubraniu nana łóżkułóżku ii myślałemmyślałem oo tymże stojąstoją tutu rożnerożne mebleleżą książkiwiszą obrazywszystko nienie mama sensuja teżteż tui teztez nienie mammam sensuleżałem w ubraniuw ubraniu naubraniu na łóżkuna łóżku iłóżku i myślałemi myślałem omyślałem o tymże stoją tustoją tu rożnetu rożne mebleale to wszystkowszystko nie manie ma sensuja też tuteż tu leżęleżę i tezi tez nietez nie mamnie mam sensu

Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu.Nadanie sensu życiu może doprowadzić do szaleństwa, ale życie bez sensu jest torturą niepokoju i próżnych pragnień, jest łodzią pragnącą morza i jednocześnie obawiającą się go.Nic mnie już nie smu­ci , ani też nie cie­szy .Nic mnie już nie bo­li , nie po­siadam wo­li. Nic mnie już nie ku­si , na­wet żeby zgrzeszyć.Jes­tem też po­wol­na , bo gdzie mam się spie­szyć?Nie od­czu­wam głodu , nie od­czu­wam chłodu , a Ty py­tasz : ''Co tam u mnie ?Wszystko jest bez sensu, wszystko pogmatwane, jak te winorośle, gąszcze cmentarniane.Jeśli się samemu nie dojdzie do porządku ze sobą, wszystko nie ma sensu.Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu.