Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu rożne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.


leżałem-w-ubraniu-na-łóżku-i-myśłem-o-tym-że-stoją-rożne-meble-żą-książki-wiszą-obrazy-ale-to-wszystko-nie-sensu-ja-też-żę-i-tez
tadeusz różewiczleżałemubraniunałóżkumyślałemtymżestojąrożnemebleleżąksiążkiwisząobrazyaletowszystkoniesensujateżleżętezmamleżałem ww ubraniuubraniu nana łóżkułóżku ii myślałemmyślałem oo tymże stojąstoją tutu rożnerożne mebleleżą książkiwiszą obrazywszystko nienie mama sensuja teżteż tui teztez nienie mammam sensuleżałem w ubraniuw ubraniu naubraniu na łóżkuna łóżku iłóżku i myślałemi myślałem omyślałem o tymże stoją tustoją tu rożnetu rożne mebleale to wszystkowszystko nie manie ma sensuja też tuteż tu leżęleżę i tezi tez nietez nie mamnie mam sensu

Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu. -Stefan Pacek
prawda-że-nie-sensu-żyć-bez-sensu-ale-i-bezsensem-jest-chcieć-wcześniej-śmierci-ż-sprawdzenia-sensu
Nadanie sensu życiu może doprowadzić do szaleństwa, ale życie bez sensu jest torturą niepokoju i próżnych pragnień, jest łodzią pragnącą morza i jednocześnie obawiającą się go. -Edgar Lee Master
nadanie-sensu-życiu-może-doprowadzić-do-szaleństwa-ale-życie-bez-sensu-jest-torturą-niepokoju-i-próżnych-pragnień-jest-łodzią-pragnącą
Wszystko jest bez sensu, wszystko pogmatwane, jak te winorośle, gąszcze cmentarniane. -Jarosław Iwaszkiewicz
wszystko-jest-bez-sensu-wszystko-pogmatwane-jak-te-winoroś-gąszcze-cmentarniane
Jeśli się samemu nie dojdzie do porządku ze sobą, wszystko nie ma sensu. -Anonim
jeśli-ę-samemu-nie-dojdzie-do-porządku-ze-sobą-wszystko-nie-sensu