Lecz życie nie wie, dokąd podąża. Nie ma żad­ne­go długo­ter­mi­nowe­go pla­nu. Nie myśli o końcu. W ogóle nie myśli. Nie is­tnieje umysł, w którym od­by­wałby się pro­ces myśle­nia. Ewo­luc­ja sta­nowi prze­ciwieństwo te­leolo­gii. Życie jest roz­rzut­ne i śle­pe. Nie zna pojęcia spra­wied­li­wości. Może so­bie poz­wo­lić na marnotrawstwo.


lecz-życie-nie wie-dokąd-podąża-nie  żad­ne­go-długo­ter­mi­nowe­go-pla­nu-nie myśli-o końcu-w ogó-nie myśli
carl saganleczżycienie wiedokądpodążanie ma żad­ne­godługo­ter­mi­nowe­gopla­nunie myślio końcuw ogólenie myślinie is­tniejeumysłw którym od­by­wałby siępro­cesmyśle­niaewo­luc­ja sta­nowiprze­ciwieństwote­leolo­giiycie jest roz­rzut­nei śle­penie znapojęciaspra­wied­li­wościmoże so­biepoz­wo­lićna marnotrawstwolecz życieżycie nie wiedokąd podążanie ma żad­ne­go długo­ter­mi­nowe­godługo­ter­mi­nowe­go pla­nunie myśli o końcuw ogóle nie myślinie is­tnieje umysłw którym od­by­wałby się pro­cespro­ces myśle­niaewo­luc­ja sta­nowi prze­ciwieństwoprze­ciwieństwo te­leolo­giiŻycie jest roz­rzut­ne i śle­penie zna pojęciapojęcia spra­wied­li­wościmoże so­bie poz­wo­lićpoz­wo­lić na marnotrawstwolecz życie nie wienie ma żad­ne­go długo­ter­mi­nowe­go pla­nuw którym od­by­wałby się pro­ces myśle­niaewo­luc­ja sta­nowi prze­ciwieństwo te­leolo­giinie zna pojęcia spra­wied­li­wościmoże so­bie poz­wo­lić na marnotrawstwo

Kto­kol­wiek myśli, że życie jest spra­wied­li­we, jest fałszy­wie poinformowany. -John Fitzgerald Kennedy
kto­kol­wiek-myśli-że życie-jest spra­wied­li­we-jest fałszy­wie-poinformowany