Lek­ce­ważył błazen, źródło ludzkich potrzeb, Je­go dal­sza dro­ga, zja­wi mu się ważna. Nim gdzieś człowiek w życiu, spoj­rzy al­bo dotrze, Naj­pierw z ko­nie­czności, zlek­ce­waży błazna.


lek­­ważył-błazen-źródło-ludzkich-potrzeb-je­go-dal­sza-dro­ga-zja­wi-mu ę-ważna-nim-gdzieś-człowiek-w życiu-spoj­rzy-al­bo
mundeklek­ce­ważyłbłazenźródłoludzkichpotrzebje­godal­szadro­gazja­wimu sięważnanimgdzieśczłowiekw życiuspoj­rzyal­bodotrzenaj­pierwz ko­nie­cznościzlek­ce­ważybłaznalek­ce­ważył błazenźródło ludzkichludzkich potrzebje­go dal­szadal­sza dro­gazja­wi mu sięmu się ważnanim gdzieśgdzieś człowiekczłowiek w życiuspoj­rzy al­boal­bo dotrzenaj­pierw z ko­nie­cznościzlek­ce­waży błaznaźródło ludzkich potrzebje­go dal­sza dro­gazja­wi mu się ważnanim gdzieś człowiekgdzieś człowiek w życiuspoj­rzy al­bo dotrze

Stanąć na skra­ju dro­gi , spoj­rzeć w dal i po­myśleć - dokąd zmie­rzam ? Uśmie­cham się i myślę, że człowiek zaw­sze na no­wo od­najdu­je człowieka - przez miłość. I że to jest rzecz naj­ważniej­sza i naj­bar­dziej trwała w życiu ludzkim.Właśnie wróciłam od stomatologa, naj­pierw był strach, a po­tem to trwo­ga ... czy z ko­nie­czności, czy z mej głupoty? wyr­wał mi dzi­siaj siedem­set złotych! Każda po­ra jest dob­ra na ref­lek­sje, a roczni­ca urodzin to czas w którym człowiek nie po­winien się zas­ta­nawiać nad przyszłością, ani myśleć o przeszłości. Dziś jest Twój dzień Ka­mil, zat­rzy­maj się w nim.Nie is­tnieją stre­fy za­pom­nienia. Przy­naj­mniej je­den człowiek zaw­sze ut­rzy­ma się przy życiu i zda relację.