Lek­cja dla jed­ne­go człowieka to dla dru­giego his­to­ria, ale często his­to­ria jed­ne­go człowieka dla dru­giego może oka­zać się lekcją.


lek­cja-dla-jed­ne­go-człowieka-to dla-dru­giego-his­to­ria-ale-często-his­to­ria-jed­ne­go-człowieka-dla-dru­giego-może-oka­zać ę
cecelia ahernlek­cjadlajed­ne­goczłowiekato dladru­giegohis­to­riaaleczęstohis­to­riamożeoka­zać sięlekcjąlek­cja dladla jed­ne­gojed­ne­go człowiekaczłowieka to dlato dla dru­giegodru­giego his­to­riaale częstoczęsto his­to­riahis­to­ria jed­ne­gojed­ne­go człowiekaczłowieka dladla dru­giegodru­giego możemoże oka­zać sięoka­zać się lekcjąlek­cja dla jed­ne­godla jed­ne­go człowiekajed­ne­go człowieka to dlaczłowieka to dla dru­giegoto dla dru­giego his­to­riaale często his­to­riaczęsto his­to­ria jed­ne­gohis­to­ria jed­ne­go człowiekajed­ne­go człowieka dlaczłowieka dla dru­giegodla dru­giego możedru­giego może oka­zać sięmoże oka­zać się lekcjąlek­cja dla jed­ne­go człowiekadla jed­ne­go człowieka to dlajed­ne­go człowieka to dla dru­giegoczłowieka to dla dru­giego his­to­riaale często his­to­ria jed­ne­goczęsto his­to­ria jed­ne­go człowiekahis­to­ria jed­ne­go człowieka dlajed­ne­go człowieka dla dru­giegoczłowieka dla dru­giego możedla dru­giego może oka­zać siędru­giego może oka­zać się lekcjąlek­cja dla jed­ne­go człowieka to dladla jed­ne­go człowieka to dla dru­giegojed­ne­go człowieka to dla dru­giego his­to­riaale często his­to­ria jed­ne­go człowiekaczęsto his­to­ria jed­ne­go człowieka dlahis­to­ria jed­ne­go człowieka dla dru­giegojed­ne­go człowieka dla dru­giego możeczłowieka dla dru­giego może oka­zać siędla dru­giego może oka­zać się lekcją

Jest na świecie je­den zawód, jed­no je­dyne po­wołanie – być dob­rym dla dru­giego człowieka.Dla siebie, można coś tam zro­bić, ale dla dru­giego człowieka to już można coś niesa­mowi­cie piękne­go zrobić...Łat­wo jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki on jest. Trud­no jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki nie jest. Widzieć w nim to wszys­tko, czym mógłby być, ale jeszcze nie potrafi.Su­mienie jest pochodną sto­sun­ku do in­ne­go, dla­tego trud­no mówić o wycho­waniu su­mienia ja­ko ta­kiego w oder­wa­niu od dru­giego człowieka.Nig­dy nie pozwól, by niena­wiść do jed­ne­go człowieka była większa niż miłość do dru­giego. Kochać znaczy poz­być się nienawiści.Wszys­cy jes­teśmy aniołami z jed­nym skrzydłem: mo­zemy la­tać tyl­ko wte­dy, gdy obej­miemy dru­giego człowieka.