Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza.


lekarz-stara-ę-ujrzeć-w-człowieku-jego-niedomagania-sędzia-jego-złe-strony-a-ksiądz-jego-głupotę-im-głębsza-tym-lepsza
artur schopenhauerlekarzstarasięujrzećczłowiekujegoniedomaganiasędziazłestronyksiądzgłupotęimgłębszatymlepszalekarz starastara sięsię ujrzećujrzeć ww człowiekuczłowieku jegojego niedomaganiasędzia jegojego złezłe stronyksiądz jegojego głupotęgłupotęimim głębszagłębsza tymtym lepszalekarz stara sięstara się ujrzećsię ujrzeć wujrzeć w człowiekuw człowieku jegoczłowieku jego niedomaganiasędzia jego złejego złe stronya ksiądz jegoksiądz jego głupotęjego głupotęim głębszaim głębsza tymgłębsza tym lepszalekarz stara się ujrzećstara się ujrzeć wsię ujrzeć w człowiekuujrzeć w człowieku jegow człowieku jego niedomaganiasędzia jego złe stronya ksiądz jego głupotęksiądz jego głupotęim głębsza tymim głębsza tym lepszalekarz stara się ujrzeć wstara się ujrzeć w człowiekusię ujrzeć w człowieku jegoujrzeć w człowieku jego niedomaganiaa ksiądz jego głupotęim głębsza tym lepsza

Lekarz zna choroby człowieka, adwokat jego złe działania, a kapłan jego potrzeby. -Artur Schopenhauer
lekarz-zna-choroby-człowieka-adwokat-jego-złe-działania-a-kapłan-jego-potrzeby
Im większy człowiek, tym głębsza jego miłość. -Leonardo da Vinci
im-większy-człowiek-tym-głębsza-jego-miłość
Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. -Jan Paweł II
miłość-jest-łą-która-nie-narzuca-ę-człowiekowi-od-zewnątrz-lecz-rodzi-ę-w-jego-wnętrzu-w-jego-sercu-jako-jego-najbardziej-wewnętrzna
Godność człowieka potęguje się jego obowiązkami, a domierza wielkością jego zadania. -Maurice Maeterlinck
godność-człowieka-potęguje-ę-jego-obowiązkami-a-domierza-wielkośą-jego-zadania