Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza.


lekarz-stara-ę-ujrzeć-w-człowieku-jego-niedomagania-sędzia-jego-złe-strony-a-ksiądz-jego-głupotę-im-głębsza-tym-lepsza
artur schopenhauerlekarzstarasięujrzećczłowiekujegoniedomaganiasędziazłestronyksiądzgłupotęimgłębszatymlepszalekarz starastara sięsię ujrzećujrzeć ww człowiekuczłowieku jegojego niedomaganiasędzia jegojego złezłe stronyksiądz jegojego głupotęgłupotęimim głębszagłębsza tymtym lepszalekarz stara sięstara się ujrzećsię ujrzeć wujrzeć w człowiekuw człowieku jegoczłowieku jego niedomaganiasędzia jego złejego złe stronya ksiądz jegoksiądz jego głupotęjego głupotęim głębszaim głębsza tymgłębsza tym lepszalekarz stara się ujrzećstara się ujrzeć wsię ujrzeć w człowiekuujrzeć w człowieku jegow człowieku jego niedomaganiasędzia jego złe stronya ksiądz jego głupotęksiądz jego głupotęim głębsza tymim głębsza tym lepszalekarz stara się ujrzeć wstara się ujrzeć w człowiekusię ujrzeć w człowieku jegoujrzeć w człowieku jego niedomaganiaa ksiądz jego głupotęim głębsza tym lepsza

Lekarz zna choroby człowieka, adwokat jego złe działania, a kapłan jego potrzeby.Jeśli ktoś potrafi napisać lepszą książkę, głosić lepsze kazania i zbudować lepszą pułapkę na myszy niż jego sąsiad, to choćby zbudował swój dom w leśnej głuszy, świat i tak wydepcze ścieżkę do jego drzwi.Im większy człowiek, tym głębsza jego miłość.W narodzie tkwi artysta, ale nie w jego polityce, nie w jego zewnętrznych przemianach, tylko w tym, co jest w narodzie wieczne: w jego odrębności od wszystkich innych narodów, w rzeczy niezmiennej i odwiecznej - w rasie.Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.Godność człowieka potęguje się jego obowiązkami, a domierza wielkością jego zadania.