Lep­sza jest ubo­ga mądrość niż głupie bogactwo.


lep­sza-jest ubo­ga-mądrość-ż-głupie-bogactwo
diogenes laertios z cylicjilep­szajest ubo­gamądrośćniżgłupiebogactwolep­sza jest ubo­gajest ubo­ga mądrośćmądrość niżniż głupiegłupie bogactwolep­sza jest ubo­ga mądrośćjest ubo­ga mądrość niżmądrość niż głupieniż głupie bogactwolep­sza jest ubo­ga mądrość niżjest ubo­ga mądrość niż głupiemądrość niż głupie bogactwolep­sza jest ubo­ga mądrość niż głupiejest ubo­ga mądrość niż głupie bogactwo

Rzeczy­wis­tość jest zbyt trud­na do zaak­cepto­wania ta­ka, ja­ka jest. Naj­lep­szą rzeczą wy­myśloną przez in­styn­kt sa­mozacho­waw­czy i naj­lep­szą sa­moob­roną jest poczu­cie hu­moru, autoironia.Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa.Prak­tycznie gra kom­pu­tero­wa jest lep­sza niż życie, bo ją zaw­sze można wyłączyć...Lep­sza cno­ta w błocie, niż niec­no­ta w złocie.Bogactwo może przyjść do Ciebie, lecz po mądrość musisz iść samNie ma nic gor­sze­go niż fałszy­wa nadzieja, tak sa­mo w sztu­ce jak i miłości. To naj­lep­sza dro­ga do pękających serc. Im bar­dziej jes­tem wy­magający tym mniej­sza szan­sa na strzas­ka­ne złudzenia.